Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.Powrót


Nawojowa: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

Numer ogłoszenia: 30703 - 2008; data zamieszczenia: 14.02.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 9825 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
Zadanie nr 1 - Wydzielenie terenu zajętego pod drogi gminne z osadzeniem kamieni granicznych;
Zakres:
1) Obręb Nawojowa (KM 8) Droga do osiedla Sikornik
2) Obręb Nawojowa (KM 8)
Droga Nawojowa - Baranówka
3) Obręb Żeleźnikowa Mała (KM 3) Droga Moczurki- Stajanie-
4) Obręb Żeleźnikowa Mała (KM 2) Droga Podlas
5) Obręb Frycowa (KM 3,8) Droga Frycowa - Osiedle łącznik do powiatówki Nawojowa-Złotne Uwaga! Dz. Nr 150/4 Nie podlega podziałowi natomiast z Dz. Nr 150/5 wydzielić grunt pod asfaltem oraz wznowić granice między dz. Nr 150/4, 150/5 a Dz. Ew. 87/2/247/11.
6) Obręb Frycowa (KM 4) Droga Frycowa-Popardowa Wyżnany nr 6
7) Obręb Popardowa (KM.4) Droga Frycowa-Popardowa Wyżna
8) Obręb Popardowa (KM.5,6) Droga Frycowa-Popardowa Wyżna - załącznik graficzny nr 8
9) Obręb Żeleźnikowa Wielka (KM. 4) Droga Zagórze od Popowic. Uwaga! Jaka część działki 220/2 została zajęta pod drogę i o jakiej powierzchni?

Zadanie nr 2 - Wykonanie map syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500;
Zakres:
1) Obręb Żeleźnikowa Wielka (KM. 5) Most do Skoczniów wraz z przekrojami poprzecznymi (5 przekrojów)
2) Obręb Żeleźnikowa Wielka (KM. 3) Droga Majdan - Sowina do lasu Ciecierz
3) Obręb Żeleźnikowa Wielka (KM. 7) Most do Pana A. Słabego wraz z przekrojami poprzecznymi (5 przekrojów)
4) Obręb Żeleźnikowa Wielka (KM. 7) Droga na odcinku Wiejskie - Kącina
5) Obręb Żeleźnikowa Wielka (KM. 1) Droga Żeleźnikowa Wielka -Poręba Mała koło cmentarza
6) Obręb Nawojowa (KM. 8) Most koło P. Horowskich wraz z przekrojami poprzecznymi (5 przekrojów)
7) Obręb Frycowa (KM. 7) Droga (Dz. Nr 746) koło Pani E. Zaczyk - załącznik graficzny nr 16
8) Obręb Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina (KM. 8,1,3) Droga Siwoniówka oraz uzupełnienie posiadanych map do celów projektowych (aktualizacja)
9) Obręb Żeleźnikowa Mała (KM.3) Droga do Pawlików - załącznik graficzny nr 18

Zadanie nr 3 - Sporządzenie wyrysów z map ewidencyjnych z synchronizacją i wykazem zmian dla dziełek ewidencyjnych;
Zakres:
1) Obręb Nawojowa - 114, 254, 197, 669, 956, 648, 957, 781, 371, 1117, 359/13
2) Obręb Żeleźnikowa Wielka - 31, 13, 244, 479, 399, 513, 531, 365/1, 365/2, 158, 176, 165, 259, 278,
3) Obręb Żeleźnikowa Mała - 198, 184/2, 245
4) Obręb Bącza Kunina - 455, 417
5) Obręb Homrzyska - 9
6) Obręb Frycowa - 1191, 273, 270, 271, 80, 763, 189, 837, 854, 1439
7) Obręb Popardowa - 292, 427, 264, 334, 204, 215, 124, 8

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.40.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 51674,59 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Uslugowa Pracownia Geodezyjno-Projektowa GEOPLAN Krzysztof Janaszek, ul. Grunwaldzka 88, 33-335 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 51674,59
Oferta z najniższą ceną: 51674,59 / oferta z najwyższą ceną: 80081,97
Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Usługową Pracownię Geodezyjno-Projektową „GEOPLAN” Krzysztof Janaszek z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 88.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Nr oferty 1 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEODEZJA” s.c. 34-471 Ludźmierz ul. Krótka 6 - Oferta odrzucona
Nr oferty 2 Nowosądecka Pracownia Geodezyjna s.c. Chęsiak Ryszard, Mularski Stanisław 33-300 Nowy Sącz ul. Kraszewskiego 6 - Oferta odrzucona
Nr oferty 3 BIURO GEODEZJI S.C. Gruca Marchacz ul. Kilińskiego 70/26 33-300 Nowy Sącz - Liczba pkt w kryterium cena 79 - Razem liczba pkt 79
Nr oferty 4 Usługowa Pracownia Geodezyjno-Projektowa „GEOPLAN” 33-300 Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 88- Liczba pkt w kryterium cena 100 - Razem liczba pkt 100
Nr oferty 5 Usługi Geodezyjno-Kartograficznemgr inż. Stanisław Migacz 33-340 Stary Sącz ul. Jana Czecha 10 - Liczba pkt w kryterium cena 64,5 - Razem liczba pkt 64,5
Nr oferty 6 Przedsiębiorstwo Geodezyjne „PRACTICUS” Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Naściszowska 20 - Liczba pkt w kryterium 68- Razem liczba pkt 68
Nr oferty 7 F.U. „GEODEZ”Ignacy Zając 34-608 Kamienica 282- Liczba pkt w kryterium 80,5- Razem liczba pkt 80,5.Data publikacji: 2008-01-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl