Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Obsługa bankowa budżetu Gminy NiedźwiedźPowrót

IOGK.340-1/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, NIP 737-11-52-618, Regon 000550019, tel. 0183317002, fax 018 3317057. -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223, poz, 1655 z 2007r ).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu lub osobiscie pokój nr 6.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Gminy Niedźwiedź:
4.1.prowadzenie 1 rachunku bieżącego i 17 rachunków pomocniczych,
4.2.wpłata gotówkowa / wpłata otwarta w Kasie/ - szacunkowa wartość 850 000 złotych rocznie,
4.3.wypłata gotówkowa / w formie realizacji czeku/ -szacunkowa wartość 1.600 000 zł. rocznie,
4.4.przelewy międzybankowe – szacunkowa ilość 4000 szt rocznie,
4.5.uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – limit 100 000 złotych
4.6. home-banking,
4.7.w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również ale bezpłatnie: realizacja płatności z wpływów bieżących, lokaty terminowe, otwarcie rachunków pomocniczych w razie konieczności, wydawanie książeczek czekowych, automatyczne inwestowanie środków.
4.8.W przypadku gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub banku w miejscowości Niedźwiedź Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Nieźwiedź lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budzetu gminy Niedźwiedź, otworzy punky kasowy swojego banku zapewniajacy pełną obsługę budzetu gminy na terenie gminy Niedźwiedź i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatatkowych kosztów ze strony Urzędui Gminy. W przypadku niespełnienia tego warnunku zamawiajacyzastrzega sobie prawo odstapienia od zawartej umowy. CPV.66100000.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 09.02.2008 roku do 08.02.2011 roku (36 miesięcy).

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a).posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b).posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c).znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
d).nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą -spełnia – nie spełnia.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a).Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.22 ustawy - wypełnione i podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
b).aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli Wykonawca składa kserokopię to musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę )
c).Oświadczenie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Niedźwiedź, otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniajacy pełną obsługę budzetu gminy na terenie gminy Niedźwiedź i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatatkowych kosztów ze strony Urzędui Gminy (oświadczenie to składają tylko Wykonawcy którzy nie posiadają na terenie Gminy Niedźwiedź swojej placówki).

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
9.1. opłata za prowadzenie 1 rachunku /konta/ w skali miesięcznie - 5 %,
9.2.opłata od wypłaty gotówkowej /wpłata otwarta w kasie/ - 5%,
9.3.opłata od wypłaty gotówkowej /w formie realizacji czeku/ - 10%,
9.4.opłaty za przelewy międzybankowe – 50%,,
9.5. opłata za home-banking – 3%,
9.6.opłata za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym – 2%,
9.7.oprocentowanie rachunków bieżących – 20%,
9.8.oprocentowanie lokat 1 miesięcznych – 5%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać - Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 18.01.2008, godz.9,00. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 18.01.2008 roku o godz. 9,15 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Niedźwiedź, dnia 10.01.2008 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek

zamieszczono w BZP, na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 10.01.2008.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2008-01-10


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
Plik do pobrania: Informacja o podpisaniu umowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl