Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej.Powrót

Nawojowa: Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej

Numer ogłoszenia: 28366 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 260744 - 2007.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej.
I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1) Projekt budowlany z pomieszczeniami:
- sala obrad na 60 osób.
- 2 pomieszczenia biurowe do obsługi Rady Gminy i 1 pomieszczenie dla Przewodniczącego Rady,
- biblioteka z czytelnią o łącznej powierzchni użytkowej ok. 100m 2,
- pomieszczenia dla archiwum Urzędu o powierzchni użytkowej ok. 100 m2,
- sanitariaty odpowiednio do potrzeb i przyjętych rozwiązań,
- pomieszczenie garażowe na samochód dostawczy oraz pomieszczenie techniczno - magazynowe,
- pomieszczenie na kotłownię olejową
- niezależne pomieszczenie na kotłownię opartą na działaniu pompy ciepła o parametrach powierzchniowych i kubaturowych niezbędnych do zamontowania kompletnych urządzeń odpowiednich do potrzeb obiektu po projektowanej rozbudowie.
- zagospodarowanie terenu.

2) Projekty wewnętrznych instalacji:
- wod-kan. i elektrycznej dla części projektowanej na bazie istniejących przyłączy i instalacji wewnętrznych;
- c.o. wraz z technologią dla projektowanej kotłowni olejowej do obsługi części istniejącej i projektowanej jako całości;
- klimatyzacja sali obrad.

3) Przedmiary robót z kosztorysami inwestorskimi szczegółowymi.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

II. Planowaną rozbudowę należy przewidzieć w kierunku północno - wschodnim w powiązaniu z istniejącym obiektem administracyjnym. Sugeruje się możliwość zastosowania podcienia wjazdowego w poziomie przyziemia na kierunku od drogi gminnej. Należy uwzględnić wszelkie elementy uzbrojenia podziemnego terenu.

III. Przyjęte w projekcie rozwiązania w tym; w zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego, infrastruktury, komunikacji, ochrony środowiska i pozostałych aspektów, muszą spełniać wszelkie wymagania wynikające z ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa- wieś Nawojowa, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego w formie stosownego wypisu i wyrysu z planu.

IV. Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie elementy i składniki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany jest także do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Gminy Nawojowa.

V. Zamawiający zastrzega, że opracowanie projektu budowlanego musi być poprzedzone sporządzeniem rozwiązań koncepcyjnych, które należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji.

VI. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia mapy syt.-wys. do celów projektowych, zawierającej aktualny stan uzbrojenia terenu we wszelkie elementy infrastruktury podziemnej.

VII. Powyższe opracowania należy wykonać w 5 egzemplarzach i również w wersji elektronicznej na płycie CD.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 40800 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ETA Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 40800,00

Oferta z najniższą ceną: 40800,00 / oferta z najwyższą ceną: 80000,00

Waluta: PLN.INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Nawojowej”
1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez ETA Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 8.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
Nr oferty 1 - KKAP Tomasz Kocemba 31-236 Kraków ul. Felińskiego 21/42 - Liczba pkt w kryterium cena 69-Razem liczba pkt 69
Nr oferty 2 - Pracownia projektowa „MERITUM” mgr inż. Marta Chowan 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 73 - Liczba pkt w kryterium cena 68 - Razem liczba pkt 68
Nr oferty 3 - PBK Kraków Sp. z o.o. 31-034 Kraków ul. Lubicz 10 B- Liczba pkt w kryterium cena 51 - Razem liczba pkt 51
Nr oferty 4 - ETA Spółka z o.o.ul. Śniadeckich 8 33-300 Nowy Sącz- Liczba pkt w kryterium cena 100 - Razem liczba pkt 100.Data publikacji: 2008-01-24
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl