Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i ośiedlowychPowrót

IOGK.340-21/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel. 0183317002, fax 018 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz, 1655 z 2007 r.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4.Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych polega na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego, posypywanie nawierzchni mające na celu likwidowanie śliskości nawierzchni dróg z preferowanym używaniem mieszanek solnych lub solanek płynnych, likwidacji zasp śnieżnych poprzez min. ustawianie płotków wzdłuż dróg szczególnie w miejscach otwartej przestrzeni, gdzie występują zagrozenia powstawania tych zasp. Do zakresu zimowego utrzymania dróg wchodzi również posprzatanie dróg po okresie zimowym z materiałów używanych do posypywania, stad sugestie aby używać materiałów niebrudzacych. Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg polegajacych na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu własnego sprzętu i własnych materiałów do posypywania dróg w 24 godzinnej dyspozycyjności, we wszystkie dni tygodnia na drogach gminnych i osiedlowych terenu Gminy Niedźwiedź może być dokonywane do 3 godzin dziennie bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody telefonicznej Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Niedźwiedziu. O konieczności wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg do 3 godzin pracy sprzętu decyduje Wykonawca odnotowujac ten fakt w specjalnie prowadzonym „Zestawieniu pracy: stanowiacym załacznik do zawartych umów. Prawidłowość podjętych przez Wykonawcę decyzji może być kontrolowana przez Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Zakres prac powyżej 3 godzin winien być każdorazowo uzgodniony przez w/w osoby i fakt ten również winien być odnotowany w „Zestawieniu czasu pracy”. Zadanie podzielone jest na 4 części zwane Rejonami. Oferty można składać na dowolną ilość Rejonów ( 1, 2, 3 lub 4 Rejony). W zakres poszczególnych Rejonów odśnieżania wchodza drogi:
Rejon Nr 1 - Niedźwiedź z częścią Poręby Wielkiej
1. od mostu (droga powiatowa) do Orkanówki - 3,000 km
2. od osiedla Jamrozówka - 0,400 km
3. od drogi do osiedla Grońskich do posesji p.Głowy – 0,700 km
4. Od drogi powiatowej-Niedźwiedź (OSP, Urz. Gminy, Rynek, Ośr. Zdrowia, wszystkie boczne po prawej stronie) – do drogi powiatowej – Poręba Wielka - 2,850 km
5. od mostu do osiedla Nowa Wieś(Poręba Wielka) - 0,700 km
6. od mostu na Nową Wieś(Poręba Wielka) do osiedla Mierniki – 0,500 km
7. na osiedlu Nowe Gliniska - 0,300 km
8. od drogi powiat. do posesji p.Nalepy - 0,200 km
9. od drogi powiatowej przez osiedle Cechy do posesji p.Kuczaja Piotra – 0,500 km
10. od drogi do osiedla Szwaje w kierunku osiedla Krężele - 0,200 km
11. od drogi Szwaje do osiedla Cieluchy – 0,200 km
12. od posesji p.Czecha przez osiedle Maciejki - 0,600 km
13. od drogi powiatowej do Starej Plebani (Punkt Rehabilitacji) - 0,200 km
14. od drogi powiatowej do Belwederu – 0,150 km
R a z e m 10,500 km

Rejon Nr 2 - Podobin
1. Podobin (od drogi powiatowej) do Podobina Górnego - 1,600 km
2. do osiedla Lipówka - 0,600 km
3. do osiedla Moskały - 1,000 km
4. do osiedla Piwowary i Adamczyki - 0,500 km
5. do osiedla Potaczki (z dojazdem do posesji: Kęskowicza, Potaczka Rysz., Majerczyka - 1,000 km
6. do osiedla Rogi + Jamrozy - 0,750 km
7. do osiedla Niedojady + Smaciarze - 0,600 km
8. od drogi powiatowej do osiedli: Poczekaj + Zawada + Rzeźniczaki + Rapty + do Kontenera - 2,550 km
9. od mostu na Zawadę do drogi powiatowej przez osiedla Poczekaj + Dyrki + Spyrki + Draby -1,700 km
R a z e m 10,300 km
Rejon Nr 3 – Poręba Wielka
1. od drogi powiatowej (koło Piekarni) z drogą przez osiedle Stróże do drogi powiatowej - 1,100 km
2. przez środek osiedla Stróże do drogi powiatowej - 0,200 km
3. od drogi powiatowej - osiedle Kaciki (lewa strona od mostu+ prawa strona od mostu do p.Borowiec+ prosto do p. Hudomięta J) - 0,500 km
4. od drogi powiatowej do przez osiedle Groń –1 do posesji Nr 353 - 0,400 km
5. od drogi powiatowej w kierunku osiedla Groń-2 do skrzyżowania z drogą na Palenicę - 0,150 km
6. od drogi powiatowej do osiedla Ostra (do przepustu) - 0,300 km
7. od drogi powiatowej do osiedla Nowina - 0,300 km
8. od drogi powiatowej do osiedla Malarze - 0,500 km
9. od rogi na Zagronie do osiedla Kozyry - 0,200 km
10. od drogi powiatowej do osiedla Zagronie - Banachy - 2,100 km
11. od drogi do Zagronia przez osiedle Gąsiory + Mrałty do drogi powiatowej – 0,900 km
12. od drogi powiatowej do osiedla Brzyzek - 0,200 km
13. od drogi powiatowej przez osiedle Starmachy, Cichorze do drogi powiatowej - 0,800 km
14. od drogi powiatowej do osiedla Halamy - 0,500 km
15. od mostku do osiedla Kurki - 0,300 km
16. od drogi powiatowej do osiedla Gwałty (dwie drogi) - 0,900 km
17. od przystanku PKS do osiedla Chlipały – 0,200 km
18. od drogi powiatowej do osiedla Misiury - 0,700 km
19. od drogi powiatowej do osiedla Białonie - 0,300 km
20. od drogi powiatowej do osiedla Cichorze - 0,150 km
21. od drogi powiatowej do osiedla Zapały ( całe osiedle) - 0,300 km
Razem 11.000 km.

Rejon Nr 4– Konina
1. od drogi powiatowej przez osiedla Michalczewskich, Bulasów do drogi (koło p.Budnik) na osiedla Hudomięty 0,600 km
2. do osiedla Hudomięty - 0,700 km
3. Niedźwiedź – od drogi powiatowej przez osiedla: Szwaje + Zające do drogi powiatowej przy Szkole - 2,800 km
4. od drogi Szwaje do osiedla Krzany - 0,200 km
5. od drogi Szwaje do osiedla Lachy - 0,250 km
6. od drogi Szwaje do osiedla Zające - 0,150 km
7. do osiedla Talarki - 0,300 km
8. do osiedla Trojaki - 0,200 km
9. do osiedla Bekace - 0,400 km
10. od drogi powiatowej (przy Trafo) przez osiedle Domagały do drogi powiatowej - 0,600 km
11. od drogi powiatowej do osiedla Frączki - 0,300 km
12. od drogi powiatowej d osiedla Kurki - 0,500 km
13. do osiedla Garłyty - 0,600 km
14. do osiedla Majerze - 0,400 km
15. od drogi powiatowej w kierunku osiedla Grzędy do garaży - 0,100 km
16. od drogi powiatowej w kierunku osiedla Gęby do garaży - 0,200 km
17. od drogi powiatowej do osiedla Palace + Polanki - 0,600 km
R a z e m 8,900 km

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia:
- od 10 styczenia 2008 roku do 31 marca 2008 roku
- od 15 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
-
7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- „Oświadczenie Wykonawcy” - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ,

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.


9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać - Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 02.01.2008, godz.9,00.

10.2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 02.01.2008 roku o godz. 9,15 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
12.Umowa ramowa – nie dotyczy.
13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Niedźwiedź, dnia 21.12.2007 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek


zamieszczono w BZP, na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 21.12.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-12-21


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
Plik do pobrania: Informacja o podpisaniu umowy.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl