Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w ZaborzuPowrót


Wyniki przetargu:


INFORMACJA
o wyniku przetarguUrząd Gminy w Oświęcimiu podaje do publicznego wglądu informację o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym, który odbył się w dniu 24.01.2008r. w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( sala sesyjna pok. Nr 30) na działki stanowiące własność gminy Oświęcim położone w obrębie Zaborze:

1. dz. nr 222/27 o pow. 1080 m2 , ZD 1750

- do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 osobę
- cena wywoławcza 3 942,- zł, najwyższa cena osiągnięta 3 981,50 zł + podatek VAT 22 %
- w wyniku przetargu ustalono jako nabywcę P. Stanisław Kustosz


_____________________________________________


Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zaborzu wpisanej w ZD 1750 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami :

nr 222/27 o pow. 1080 m2 cena wywoławcza: 3.942,00- zł + podatek VAT 22%

dla działki brak obowiązującego planu miejscowego, w terenie stanowi pas zieleni

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2008r. o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki ,w terminie do dnia 21.01.2008r. do godz. 15-tej:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu, BS w Oświęcimiu nr rachunku: 09 8123 0000 0010 7884 2000 0060.
- gotówką na wskazane powyżej konto bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( I piętro)

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel.033/ 844-95-17.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


Oświęcim, dnia 17 grudnia 2007r.
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl