Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2008Powrót

Znak sprawy: RTS-3412/6/07

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) na:

”Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2008”
Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2007r pod numerem 252000-2007.

1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10 lub 11.
4. Zamówienie obejmuje wykonanie prac jn.:
•Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
•Oczyszczenie uszkodzonych miejsc nawierzchni, usunięcie rumoszu,
•Skropienie uszkodzonych miejsc emulsją drogową,
•Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości średnio - 6cm,
•Zagęszczenie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej,
•Skropienie bitumem nawierzchni górnej, oblanie bitumem krawędzi cięcia i zasypanie piaskiem.
•Odwóz i utylizacja rumoszu.
4.1. Orientacyjny zakres robót w skali całego roku – ok. 1000 m².
4.2. Przedmiot zamówienia posiada kod CPV:
•45233142-6 – prace dotyczące naprawy dróg.
5.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6.Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
7.Termin wykonania zamówienia – cały rok 2008 od dnia podpisania umowy (na bieżąco, głownie w okresie wiosennym i jesiennym).
8. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
9.Wadium nie będzie wymagane.
10.O wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto.
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 07.01.2008r. do godz. 14.00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2008r. o godz.14.15 w siedzibie zamawiającego.
13.Termin związania ofertą – 30 dni.
14.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
15.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji Elektronicznej.


Data publikacji: 2007-12-17


Plik do pobrania: SIWZ -remont cząstkowy 2008.doc
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna-zał. nr 8 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl