Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy RopaPowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa”.
CPV – 60117000-1 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.
Słownik uzupełniający E 018-2
3. Formularz / udostępniony bezpłatnie/ zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Ropie, 38- 312 Ropa 780 (budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie- I piętro) w godz. 720 – 1520 . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO z możliwością składania ofert częściowych, według zadań stanowiących załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia : 02.01.2008r. – 30.06.2008r.
7. W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki :
Nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy „ prawo zamówień publicznych ‘’( ocena na podst. złożonych oświadczeń )
Mają do dyspozycji odpowiednio przygotowany personel ( ocena na podst. uwierzytelnionych kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia ).
Posiadają pojazdy przystosowane do przewozu osób z ilością miejsc umożliwiającą transport osób ( jednoczesny ) na poszczególnych trasach.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %.
10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa”.
Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2007r. do godz. 9 30 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w dniu 20.12.2007r. o godz. 1000 .
11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
- mgr Stefan Kłapyk – Dyr. ZOPO
- mgr Ewa Data – Główny Księgowy ZOPO
38- 312 Ropa 780, tel (0- 18) 3534184
12.Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą przez 30 dni tj. do 19.01.2008r.

Jan Morańda
Wójt Gminy Ropa

Data publikacji: 2007-12-12


Plik do pobrania: SPECYFIKACJA.doc
Plik do pobrania: Umowa o przewoz.doc
Plik do pobrania: trasy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl