Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony - Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2008 rokPowrót

Znak sprawy: RTS-3412/5/07
Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy
tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) na:

”Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy na 2008 rok ”

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2007r pod numerem 239548-2007.

1.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie – www.bojszowy.pl
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10.
4. Zamówienie obejmuje:
• Zapewnienie komunikacji zbiorowej na linii:
Wola - Bieruń (przez Bojszowy Nowe, Bojszowy)
Bieruń Nowy – Tychy (przez Bojszowy, Swierczyniec)
Pszczyna – Tychy (przez Bojszowy Nowe, Bojszowy, Bieruń)
Wola – Lędziny (przez Bojszowy Nowe, Bojszowy, Bieruń)
Międzyrzecze – Imienin (przez Bojszowy Nowe, Bojszowy, Bieruń, Lędziny)
4.1. Opis prac objętych zamówieniem: zapewnienie komunikacji zbiorowej na ww. liniach.
4.2. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:
• 60.11.22.00-8 – usługi autobusowego transportu publicznego.
5.Szczegółowe wykazy linii komunikacyjnych dołączone będą do SIWZ.
6.Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany rejon(y) linii komunikacyjnej.
7.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
8.Termin wykonania zamówienia – okres 12 miesięcy.
9. Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.
10.Wadium w wysokości 4.500,00 zł musi być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2007r. do godziny 13.30 zgodnie z pkt IV specyfikacji.
11.O wyborze oferty w 100% decyduje cena dopłaty do 1 wozokilometra.
12.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 11.12. 2007r do godz. 13.30.
13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2007r. o godz.14.30 w siedzibie zamawiającego.
14.Termin związania ofertą – 30 dni.
15.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
17.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji Elektronicznej.


Data publikacji: 2007-12-05


Plik do pobrania: Komunikacja- specyfikacja SIWZ.doc
Plik do pobrania: Komunikacja - specyfikacja. techn..doc
Plik do pobrania: Załącznik do specyfikacji tech.-rozkład jazdy.pdf
Plik do pobrania: Komunikacja - Umowa.doc
Plik do pobrania: Komunikacja-Załączniki do SIWZ nr 3-6.doc
Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umowy.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl