Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na udzielenie kredytuPowrót


Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/20/07

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Udzielenie kredytu.

Wybrano ofertę:
Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Kościelna 1
Cena oferty - 165 356.08 zł


W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców:

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

Pismo: UG 3411/PN/20/07

Oświęcim dnia: 2007-12-11


P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZDotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Udzielenie kredytu (przetarg nieograniczony).


Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Udzielenie kredytu, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W punkcie 3.1.2 SIWZ dodaje się ppkt.9) o następującej treści :
9) Do celów obliczenia ceny oferty, za dzień uruchomienia kredytu należy przyjąć dzień 28.12.2007r.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

Pismo:UG 3411/PN/20/07

Oświęcim dnia: 2007-12-07


P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Udzielenie kredytu (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z pomyłką w posumowaniu pozycji w tabeli, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie rzetarg nieograniczony, na Udzielenie kredytu, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W załączniku Nr 5 do SIWZ „Prognoza kwoty długu Gminy Oświęcim na dzień 15 listopada 2007r.”, Dział III Wydatki budżetu, lit. b) wydatki majątkowe wpisana jest prawidłowa kwota tj. 7.094.492zł, jednakże w rozpisce na poszczególne wydatki w podsumowaniu jest błąd tj. kwota 5.850.757zł, winno być 7.094.492zł
W załączeniu przedstawiamy jeszcze rozpisane wydatki w tabeli z prawidłowym podsumowaniem.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki


Załącznik:
Wydatki majątkowe.
_____________________________________________

Pytanie Nr 1 z dnia 6 grudnia 2007 roku.

Odpowiedź:
Pismo: UG 3411/PN/20/07

Oświęcim dnia: 2007-12-07

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-12-06 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Udzielenie kredytu,
Treść wspomnianej prośby stanowi Załącznik Nr 1do nin. pisma.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
W nawiązaniu do pisma z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącego podania informacji umożliwiających przygotowanie oferty do przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 1.448.588 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Oświęcim w 2007 r., uprzejmie wyjaśniam:
1) w sytuacji kiedy termin spłaty raty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający dokona uregulowania wymaganej raty najpóźniej w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty, jednocześnie pragnę poinformować, że Zamawiający zawsze terminowo realizuje swe zobowiązania a w przypadkach opisanych jak wyżej praktykuje spłacanie zobowiązań przed terminem;
2) Zamawiający nie będzie dokonywał korekty zapisów zawartych w punkcie 3.1 SIWZ dotyczących wyznaczonych terminów spłaty rat kapitałowych, pomimo, że ich termin zapadalności przypada na dni wolne od pracy, ponieważ regulowanie wymaganych rat kapitałowych odbywać się będzie jak podano w pkt.1;
3) w zakresie przedstawienia dokumentów umożliwiających dokonanie prawidłowej analizy zdolności kredytowej Zamawiającego informuję, że:
- Zamawiający wystąpił do ZUS i US o wydanie stosownych zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami i przedstawi je niezwłocznie po ich otrzymaniu w terminie toczącego się postępowania przetargowego lub przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu;
- uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu podjęta zostanie przez Radę Gminy Oświęcim na sesji w dniu 19 grudnia 2007 r. i zostanie przedstawiona podmiotowi Udzielającemu kredyt w terminie przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu;
- Zamawiający wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu i przedstawi ją niezwłocznie po jej otrzymaniu w terminie toczącego się postępowania przetargowego lub przed podpisaniem umowy na udzielenie kredytu.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostanie umieszczone na stronie internetowej, a także zostanie rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

UG 3411/PN/20/07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
(zamieszczone w BZP w dniu 04-12-2007, nr ogłoszenia: 240744)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Udzielenie kredytu


Wspólny Słownik Zamówień: 66130000-0

Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Jacek Soboń - Skarbnik Gminy tel. (033) 844-95-24

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-12-13 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 2007-12-13 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt)
100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:
Plik do pobrania: Formularz ofertowy
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego
Plik do pobrania: Wzór umowy
Plik do pobrania: SIWZ
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1 do SIWZ
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2,3 do SIWZ
Plik do pobrania: Załącznik Nr 4 do SIWZ


Plik do pobrania: Zalacznik nr 5 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 6 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 7 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 8 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 9 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 10 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 11 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 12 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 13 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 14 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 15 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 16 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 17 do SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 18 do SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl