Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Otwarty konkurs ofert dot. pożytku publicznego Powrót

Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY
OŚWIĘCIM


ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2008

Wójta Gminy Oświęcim
z dnia 14 stycznia 2008r.W sprawie : przyznania dotacji na realizację zadania publicznego.


Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) oraz rozdziału V ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XIV / 98 / 07 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2007r zarządza się co następuje :

§ 1

Przyznać dotacje na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.


§ 2

Nazwy organizacji pozarządowych, wielkość wnioskowanych dotacji oraz wysokość przyznanych dotacji określa załącznik Nr 1 do nin. zarządzenia


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/08
z dnia 14 stycznia 2008rLista organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację w formie wsparcia na realizację zadania określonego w § 1 nin. Zarządzenia tj.:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Lp. Nazwa organizacji Wielkość wnioskowanych dotacji - Wysokość przyznanej dotacji
1. Ludowy Klub Sportowy „PULS” w Broszkowicach 28.330,00 zł - 22.173,00 zł
2. Ludowy Klub Sportowy „RAJSKO”w Rajsku 34.200,00 zł -24.837,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy „SYGNAŁ” we Włosienicy 30.990,00 zł - 26.573,00 zł
4. Ludowy klub Sportowy „ISKRA” w Brzezince 33.350,00 zł - 28.174,00 zł
5. Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie Wielkiej 33.750,00 zł - 30.737,00 zł
6. Ludowy Klub Sportowy „ZABORZANKA” w Zaborzu 40.000,00 zł - 34.684,00 zł
7. Ludowy Klub Sportowy „SOLAVIA” w Grojcu 33.570,00 zł - 31.822,00 zł
8. Ludowy Klub Sportowy „HARMĘŻE” w Harmężach 26.000,00 zł -26.000,00 zł

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_________________________________


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2008

Wójta Gminy Oświęcim
z dnia 14 stycznia 2008
w sprawie : przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w obszarach: ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, pomoc społeczna .

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 z późn.zm) , art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U.nr 64 poz.593 z późn.zm.), Uchwały Nr XIV/98/07 Rady Gminy Oświęcim z dnia 21 listopada 2007 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi w tym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego Wójt Gminy Oświęcim zarządza:


§1


Przyznaje się niżej wymienionym organizacjom funkcjonującym w obszarach: ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna, pomoc społecznadotacje z budżetu gminy Oświęcim:1. Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 1a na wspieranie zadania publicznego „Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych” : kwotę 7.000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych)
2. Stowarzyszenie „Szansa” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31a na realizację zadania publicznego „Udział dzieci z gminy Oświęcim w zajęciach specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego”: kwotę 14.000 zł ( słownie : czternaście tysięcy złotych )
3. Fundacja Pomocy Społecznej z siedzibą w Brzeszczach przy ul.Kościuszki 4 na realizację zadania publicznego„Udział dzieci z gminy Oświęcim w zajęciach specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego”: kwotę 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
4. Stowarzyszenie „ Oświęcimskie Centrum Trzeźwości” z siedzibą w Oświęcimiu przy ul.Orzeszkowej 1 na realizację zadania publicznego „Wspieranie rodziny z problemem uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego”: kwotę 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy)


§2


Dotacje przyznano po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 1/08 z dnia 04 stycznia 2008.


§3


1 Do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej wykorzystania dotacji o których mowa w §1 punkty 1,2,3 upoważniam Panią Annę Chojnacką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
2. Do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej wykorzystania dotacji o których mowa w §1 punkt 4 upoważniam Panią Annę Marzenę Nawracaj – Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki


_____________________________________________

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
OTWARTEGO KONKURSU OFERTNa podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) oraz art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 nr 64 poz.593 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV / 98 / 07 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Oświęcim z organizacjami pozarządowymi w tym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” Wójt Gminy Oświęcim ogłasza w dniu 30.11.2007r otwarty konkurs ofert na wsparcie i dofinansowanie realizacji n/w zadań :

1. Rodzaj zadań i wysokość środków planowanych na ich realizację:

1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 225.000 zł

1.2 Ochrona i promocja zdrowia – 10.000 zł


1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna – 7.000 zł

1.4 Pomoc społeczna – 44.000 zł


Zastrzega się, że są to wartości prognozowane - ostateczne kwoty zostaną ustalone w uchwale budżetowej na 2008r.


2. Zasady przyznawania dotacji
1.1 Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w celu uzyskania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert zalicza się podmioty określone w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Oświęcim.

1.2 Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.


1.3 Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, remontów budynków nie będących własnością Gminy; działalność gospodarczą organizacji pozarządowych w tym podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym; działalność polityczną i religijną.

3. Terminy i warunki realizacji zadańZad. 1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gm. Oświęcim poprzez rozwój piłki nożnej .
Termin
Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2008 z tym że zakończyć powinny się nie później niż do 31.12.2008r


Warunki realizacji zadania:
a/ zadanie powinno być realizowane poprzez:
- prowadzenie działalności szkoleniowej o charakterze stałym z możliwością współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w stowarzyszeniach kultury fizycznej działających na terenie gm. Oświęcim
- podnoszenie kwalifikacji młodych zawodników/uczestników zadania

b/ miejsce realizacji zadania :
- na terenach sołectw gminy Oświęcim
- w powiecie, województwie ( w przypadku prowadzenia rozgrywek poza terenem gm. Oświęcim)

c/ podmioty ubiegające się o dotacje powinny posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje,
doświadczoną kadrę oraz odpowiednią bazę sportową do realizacji zadania

d/ szkolenie winno być prowadzone na wysokim poziomie, zapewniającym prawidłowy
rozwój psychofizyczny, wychowanie oraz doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej
młodego pokolenia

W ramach niniejszego zadania dotacja może być wykorzystana na zakup usług i dóbr integralnie związanych z jego realizacją:
- wynagrodzenia sędziów
- wynagrodzenia trenerów i instruktorów
- opłaty wynikające z przynależności do Związku PZPN (np. ubezpieczenie, uprawnienia, licencje itp.)
- zbiorowy transport zawodników/uczestników na zawody, turnieje, mecze
- usługi medyczne wraz z zakupem leków
- zakup sprzętu sportowego
- usługi związane z utrzymaniem obiektu sportowego (budynku, boiska)tj.: wynagrodzenie gospodarza w części dotyczącej realizacji zadania, media, paliwo do koszenia, wapno, nawozy
- zakup artykułów regeneracyjnych i środków czystości dla zawodników
- usługi prowadzenia księgowości w części dotyczącej realizacji zadania ( wynagrodzenie księgowej, prowizje bankowe)

Zad.1.2 Ochrona i promocja zdrowia
a) wspieranie rodziny z problemem uzależnień poprzez zagospodarowanie czasu wolnego

Termin:
Zadanie powinno być realizowane w ciągu całego roku 2008 z tym że zakończyć powinno się nie później niż do 31.12.2008r

Warunki realizacji zadania:
Zadanie należy realizować minimum 4 godziny dziennie przez co najmniej 4 dni w tygodniu na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim. Podmiot realizujący zadanie winien posiadać bazę lokalową celem zapewnienia prawidłowej realizacji zleconego zadania. Zadanie powinno być realizowane dla mieszkańców gminy Oświęcim.
W ramach niniejszego zadania dotacja może być wykorzystana na zakup usług i dóbr integralnie związanych z jego realizacją:
- koszty związane z utrzymaniem bazy lokalowej (media, czynsz),
- zakup węgla,
- usługi prowadzenia księgowości w części dotyczącej realizacji zadania (wynagrodzenie księgowej, prowizje bankowe),
- koszt wyjazdów związanych z integracją osób uzależnionych (zloty abstynenckie),
- nagrody dla dzieci z rodzin alkoholowych biorących udział w zabawach i konkursach.

Zad. 1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna

a)Organizacja rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Termin
Zadanie powinno być realizowane w ciągu całego roku 2008 z tym że zakończyć powinno się nie później niż do 31.12.2008r

Warunki realizacji zadania
Zadanie polega na organizacji rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Oświęcim , przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych dzieci.
Zadanie należy realizować na terenie miasta Oświęcim lub gminy Oświęcim. Podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać kadrę, lokal oraz sprzęt zapewniający prawidłową realizację zadania
Pomocą należy objąć co najmniej 10 osób z terenu gminy Oświęcim.
W ofercie , w liczbowym ( mierzalnym) określeniu działań należy podać ilości dla wszystkich uczestników zajęć oraz przypadające wyłącznie na mieszkańców gminy Oświęcim.


Zad. 1.4 Pomoc społeczna
a)Udział dzieci z gminy Oświęcim w zajęciach specjalistycznej placówki opiekuńczo– wychowawczej wsparcia dziennego.

Termin
Zadania powinny być realizowane w ciągu całego roku 2008 z tym że zakończyć powinny się nie później niż do 31.12.2008r

Warunki realizacji zadania:
►Zadanie polega na udziale dzieci z gminy Oświęcim w zajęciach specjalistycznej placówki wsparcia dziennego zapewniającej:
1) pomoc w nauce
2) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zajęć i zabaw sportowych
3) stałej pracy z rodziną dziecka
- prowadzenie co najmniej jednej z form pracy:
=>zajęcia socjoterapeutyczne realizowane w stałych grupach dzieci prowadzone przez co najmniej wychowawcę i terapeutę
=>oddziaływanie terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne
4) prowadzenie indywidualnych programów korekcyjnych realizowanych podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym
5) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny

►Placówka musi zapewniać przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania oraz przedmioty potrzebne do zajęć

►Placówka w miarę możliwości zapewnia odzież , obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb

►Placówka musi funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców

►Placówka musi spełniać wymogi i zatrudniać kadrę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych ( Dz.U. Nr 201 poz. 1455)

►Placówka musi być dostępna dla dzieci z gminy Oświęcim i nie może znajdować się w większej odległości niż 15 km od gminy. W przypadku braku dostępności dla dzieci Placówka musi zapewnić transport przed i po zajęciach.

W ofercie , w liczbowym ( mierzalnym) określeniu działań należy podać ilości dla wszystkich uczestników zajęć oraz przypadające wyłącznie na mieszkańców gminy Oświęcim.
Należy zaznaczyć obszar gminy z którego dzieci mogą być objęte opieką w placówce, ilość godzin terapii logopedycznej, psychologicznej i innej, ilość indywidualnych programów korekcyjnych itd.4. Termin i sposób składania ofert

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12 , pok. 22 (sekretariat) w terminie do dnia 07 stycznia 2008r. do godz. 15:00.

Dla zadań 1.1, 1.2, 1.3 złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

Dla zadania 1.4 złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427).

Wzory ofert dostępne są na stronie internetowej www.oswiecim-gmina.pl oraz w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 pok. 23.
Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć ofertę lub oferty z wymaganymi załącznikami
Osobiście lub listem poleconym w kopercie oznaczonej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania .... ( wpisać nazwę zadania)”.

Dodatkowych informacji udzielają:
1/ Anna Chojnacka – kierownik GOPS w Oświęcimiu, dot. zadania 1.3, 1.4, tel. 033 842 88 03,

2/ Marzena Nawracaj – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dot. zadania 1.2, tel. 033 844 95 20

3/ Grażyna Kolasa – pracownik UG, dot. zadania 1.1, tel. 033 844 95 63


5. Terminy, tryb i kryteria wyboru ofert
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składnia ofert.
Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu oferty tj. :
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji, potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2006 rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
- statut organizacji (z pieczęcią organizacji i aktualną datą),
- wypełniona tabela – wykaz zawodników/uczestników objętych zadaniem – dot. zadania nr 1.1
Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone
datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu
osób. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby
reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność
z oryginałem.

Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania ofert na kilka zadań – załączniki które są wspólne dla kilku zadań, mogą być dołączone tylko do jednej oferty. W takim przypadku na pozostałych ofertach należy umieścić adnotację „wszystkie wymagane załączniki dołączono do oferty na realizację zadania pn....”

Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Oceniającą powołaną przez Wójta Gminy Oświęcim.

W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert Komisja Oceniająca przedstawi wstępną listę ofert wraz ze swoja opinią Wójtowi Gminy Oświęcim
Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Oświęcim

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie

Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

Kryteria oceny ofert:
1 merytoryczna wartość oferty przy uwzględnieniu korzyści dla mieszkańców Gminy Oświęcim oraz zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu - 0-5
2 koszty wykonania zadań, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania, strukturą wydatków - 0-5
3 dotychczasowa współpraca podmiotu z Gminą, dokonania wnioskodawcy i perspektywy kontynuacji oferty - 0-5
4 wymierne efekty dotychczasowej pracy
dotyczy zadania 1.1 - na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do nin. informacji
Przyznane pkt. wynikają z tabeli

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na realizację tego samego zadania dopuszcza się możliwość rozdzielenia dotacji na większą ilość podmiotów jeżeli jest to uzasadnione korzyścią mieszkańców gminy Oświęcim.


1. Przy ocenie za kryterium „wymierne efekty dotychczasowej pracy” przyjmuje się poniższe zasady:
- za ilość zawodników/uczestników objętych zadaniem przyjmuje się że 1 pkt otrzymuje każdy zawodnik/uczestnik od kategorii dzieci do kategorii juniora

- za udział w rozgrywkach określonych przez PZPN
kl. „C” i „B“ - 1 pkt
kl „A“ - 3 pkt
V liga - 5 pkt
IV liga - 7 pkt

- za ilość prowadzonych sekcji piłki nożnej
1 sekcja np. juniorów - 1 pkt
2 - „ - - 2 pkt
3 - „ - - 3 pkt
4 - „ - - 4 pkt
5 - „ - - 5 pkt
6 - „ - i więcej - 6 pkt

- za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym (dla każdej grupy wiekowej oddzielnie)
I miejsce/awans do wyższej klasy - 5 pkt
II miejsce - 3 pkt
III miejsce – 2 pkt
IV miejsce i dalsze – 1 pkt

Powyższe dane należy wpisać do tabeli, która stanowi załącznik do oferty i można ją pobrać ze strony internetowej razem z drukami ofert tj. www.oswiecim-gmina.pl .

2. Wysokość kwoty przeznaczona na zadanie zostanie podzielona przez sumę punktów wszystkich ofert w obrębie zadania. Wynik dzielenia będzie stanowił wartość jednego punktu w złotych. Ilość punktów uzyskana przez daną ofertę pomnożona przez wartość jednego punktu określi wielkość dofinansowania dla danej oferty.

3. Za nieprawdziwe(zawyżone) dane złożone przez Podmiot grozi kara wstrzymania finansowania tego podmiotu.


OBJAŚNIENIA do tabeli
• Zawodnicy/uczestnicy wskazani przez Podmiot powinni być członkami Podmiotu przez udokumentowanie podpisem deklaracji członkowskiej. Dotyczy to także dzieci – deklaracja podpisana przez rodziców. W odpowiedniej rubryce należy wpisać nr deklaracji członkowskiej zawodnika.
• Przynależność poszczególnych roczników do odpowiedniej kategorii wiekowych powinna być zgodna z wytycznymi PZPN.
• Wykaz zawodników/uczestników powinien obejmować członków Podmiotu w kategorii od dzieci do juniora
• W rubryce „za osiągnięty wynik” wpisujemy zajmowane miejsce w tabeli rozgrywek uzyskany przez drużynę w danej grupie wiekowej( w kategorii od dzieci do juniora)
Zleceniobiorcy są zobowiązani do :
1. podpisania umowy na realizację zadania publicznego
2. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana
3. wskazania rachunku bankowego na które ma być przelana dotacja
4. prowadzenia w sposób zapewniający należytą identyfikację ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań
w latach poprzednich ( 2006/2007):


1.1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 200.000 zł/200.000 zł

1.2 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
– 7.000 zł/ 7.000 zł

1.3 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność charytatywna – 8.000 zł/ 6.000 zł

1.4 Pomoc społeczna – 41.000 zł/ 35.000 złWójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


Załącznik:
Tabela – wykaz zawodników


Plik do pobrania: Wzor oferty na zadania 1.1, 1.2, 1.3.pdf
Plik do pobrania: Wzor oferty na zadanie 1.4.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl