Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadówPowrót


Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/19/07

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów.

adanie nr: 1
Wybrano ofertę:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim
ul. Bema 12 A
Cena oferty - 7.38 zł (brutto) cena za obsługę jednego podmiotu/posesji


Zadanie nr: 2
Wybrano ofertę:
32-642 Włosienica
ul. Zieleni 4
Cena oferty - 7.44 zł (brutto) cena za obsługę jednego podmiotu/posesji

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsze oferty w poszczególnych częściach (zadaniach) zamówienia
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul.Bema 12 A
32-600 Oświęcim
(1) 100,00 100,00

1 EKO-KOMBID
ul. Zieleni 4
32-642 Włosienica
(2) 99,19 99,19

2 EKO-KOMBID
ul. Zieleni 4
32-642 Włosienica
(2) 100,00 100,00

2 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul.Bema 12 A
32-600 Oświęcim
(1) 99,33 99,33

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/19/07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 27.11.2007r, nr ogłoszenia: 234138)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbiór i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów


Wspólny Słownik Zamówień: 90315300-1

Termin wykonania zamówienia: od: 2008-01-01, do: 2008-12-31

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Zdzisława Ciapuła - Inspektor tel. (033) 844-95-54

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-12-07 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-12-07 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl