Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na zakup i dostawę pięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy OświęcimPowrót

Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY
W OŚWIĘCIM

Pismo: UG 3411/PN/18/07

Oświęcim dnia: 2007-11-26
Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowaniaSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:
Zakup i dostawa pięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Oświęcim,
z powodu: brak ważnej oferty.

UZASADNIENIE

Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 był zmuszony odrzucić ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym na: Zakup i dostawę pięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Oświęcim. Z uwagi na brak w niniejszym postępowaniu ważnej oferty, Zamawiający był zobowiązany unieważnić nin. postępowanie.


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/18/07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 14.11.2007r, nr ogłoszenia: 221556)Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa pięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Oświęcim


Wspólny Słownik Zamówień: 30231000-7

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Danuta Grela - Inspektor tel. (033) 844-95-11

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-11-23 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-11-23 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1 - oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 2 - zestawienie.doc
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl