Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki zabudowanej w obrębie WojnowicePowrót

Czernica, dnia 13 listopada 2007r.
L.dz. 0621/ 47/2007

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej w granicach
działki nr 413/23 o pow. 443 m2 w obrębie Wojnowice

Dla nieruchomości zabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 22549

Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka nr 413/23 o pow. 443 m2 – cena wywoławcza 41 310,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych netto)
Nieruchomość zabudowana położona jest w centralnej części wsi Wojnowice, wjazd na działkę od ulicy Poprzecznej. Na działce znajduje się budynek remizy strażackiej w złym stanie technicznym, który nadaje się do ewentualnej adaptacji do nowych celów lub rozbiórki.
Budynek remizy strażackiej z cegły ceramicznej, ściany otynkowane, dach drewniany kryty papa. Drzwi i wrota drewniane. Powierzchnia zabudowy- 100,90 m2. Kubatura 400 m3.
Istnieje możliwość włączenia się do gminnej sieci wodociągowej.
Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica – teren oznaczony symbolem 13.5 MU- ( teren zabudowy mieszkaniowej z możliwością wbudowania w partery usług nieuciążliwych).

Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2007r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Wadium w wysokości 4 200,00 zł ( słownie : cztery tysiące dwieście złotych ) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica w Banku Spółdzielczym Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14:00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.12.2007r.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 420,00 zł ( słownie: czterysta dwadzieścia złotych)
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia lub w przypadku nie uiszczenia w oznaczonym terminie ustalonej kwoty nabycia, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica, a ponadto Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości nabywca.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nabycia nieruchomości zabudowanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 1425,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.1004r. ( Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm. ) sprzedaż niniejsza nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% .
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 , pokój nr 28 lub telefonicznie tel. 071-3180177 wew. 26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2007-11-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl