Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetrag na zakup i dostawę cyfrowej kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy OświęcimPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/17/07

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup i dostawa cyfrowej kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy Oświęcim.

Zadanie nr: 1
Wybrano ofertę:
Zakład Usługowo-Handlowy IMPULS Spółka Cywilna
32-602 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 19/3
Cena oferty - 17 202.00 zł (brutto)
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta.

Zadania unieważnione:
Zadanie nr: 2
Uzasadnienie: nie złożono oferty w zadaniu częściowym nr 2

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1 Zakład Usługowo-Handlowy IMPULS Spółka Cywilna
ul. Śniadeckiego 19 /3
32-602 Oświęcim
(2), 100,00, 100,00


1 PHU VECTOR Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 24
40-019 Katowice
(1), 97,61, 97,61

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Oświęcim dnia: 2007-11-12

_____________________________________________

Wójt Gminy
Oświęcim

Pismo:UG 3411/PN/17/07

Oświęcim, dnia: 05.11.2007r.


P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SIWZ


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na
Szanowni Państwo,
W związku z brakiem miejsca na wpisanie parametrów proponowanych sprzętów Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na :
Zakup i dostawa cyfrowej kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy Oświęcim,
dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę Załącznika Nr 2.

Link do pliku: Załącznik Nr 2 - zestawienie.doc

___________________________________________

UG 3411/PN/17/07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 30.10.2007r, nr ogłoszenia: 209251)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa cyfrowej kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Gminy Oświęcim


Wspólny Słownik Zamówień: 30121120-0

Termin wykonania zamówienia : 14 dni od podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Danuta Grela - Inspektor tel. (033) 844-95-11

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-11-07 do godz. 10:00.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-11-07 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 1.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 2.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy - kserokopiarka.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy - zestawy komputerowe.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl