Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.Powrót


Nawojowa: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

Numer ogłoszenia: 234029 - 2007; data zamieszczenia: 27.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 209193 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
Zakres nr 1:
Wydzielenie pasa drogi o szerokości 10 m w Żeleźnikowej Wielkiej na odcinku od drogi powiatowej do granicy z Myślcem.
Zakres nr 2:
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 na odcinku (ok. 350 m) od Gajówki w Homrzyskach do Potoku Homerka w Złotnym na potrzeby budowy oświetlenia ulicznego Homrzyska - Złotne.
Zakres nr 3:
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb projektu budowy włączenia drogi gminnej koło Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nawojowej (od drogi powiatowej do drogi krajowej koło cmentarza) oraz z mapą podziału sporządzoną na podstawie projektu budowlanego branży drogowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.40.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 10655,74 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Uslugowa GEODEZ Ignacy Zając, Kamienica 282, 34-608 Kamienica, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 9100

Oferta z najniższą ceną: 9100 / oferta z najwyższą ceną: 10 000

Waluta: PLN.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa”.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Pana Ignacego Zająca właściciela Firmy Usługowej „GEODEZ” siedzibą w Kamienicy 282
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
-w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty 1 Usługowa Pracownia Geodezyjno-Projektowa „GEOPLAN”33-300 Nowy Sączul. Grunwaldzka 88 - Liczba punktów w kryterium cena - 91 Razem liczba punktów -91
Nr oferty 2 Firma Usługowa „GEODEZ”Ignacy Zając34-608 Kamienica 282 - Liczba punktów w kryterium cena - 100 Razem liczba punktów -100Nawojowa: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.

Numer ogłoszenia: 209193 - 2007; data zamieszczenia: 30.10.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
Zakres nr 1:
Wydzielenie pasa drogi o szerokości 10 m w Żeleźnikowej Wielkiej na odcinku od drogi powiatowej do granicy z Myślcem.
Zakres nr 2:
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 na odcinku (ok. 350 m) od Gajówki w Homrzyskach do Potoku Homerka w Złotnym na potrzeby budowy oświetlenia ulicznego Homrzyska - Złotne.
Zakres nr 3:
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb projektu budowy włączenia drogi gminnej koło Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nawojowej (od drogi powiatowej do drogi krajowej koło cmentarza) oraz z mapą podziału sporządzoną na podstawie projektu budowlanego branży drogowej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.40.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 pokój nr 53.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2007-10-30

Data publikacji: 2007-10-30
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl