Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont ul. Świetlicowej w Pławach - ponowieniePowrót

Wyniki przetargu:

UG-3411/PN/16/07

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont ul. Świetlicowej w Pławach.

Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”
34-116 Spytkowice
ul. Zamkowa 3
Cena oferty - 53 221.74 zł (brutto)


W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych wykonawców.Oświęcim dnia: 2007-11-21
_____________________________________________

UG 3411/PN/16/07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony

( zamieszczone w BZP w dniu 29.10.2007r, nr ogłoszenia: 207359)

Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont ul. Świetlicowej w Pławach


Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Ostateczny termin wykonania zamówienia: do 30.04.2008r przy czym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych Zamawiający żądał będzie wcześniejszego wykonania.

30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-11-19 do godz. 10:00.

Otwarcie nastapi w dniu 2007-11-19 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1 Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Projekt techniczny Swietlicowa.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot ul. Swietlicowa.pdf
Plik do pobrania: przekoj Swietlicowa.jpg
Plik do pobrania: sytuacja - Swietlicowa.jpg
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl