Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2007Powrót

Zembrzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2007
Numer ogłoszenia: 205812 - 2007; data zamieszczenia: 26.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Zembrzyce na rok 2007.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia : Kredyt do wysokości 1.000.000 zł Rzeczywista wysokość kredytu uzależniona będzie od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetowym na 2007 rok. Warunki kredytu : a) uruchomienie kredytu : - pierwsza transza 500.000 - wysokości 01.12.2007 - druga transza 200.000 - wysokości 14.12.2007 - trzecia transza 300.000 - wysokości 28.12.2007 b) planowany okres spłaty - 5 lat : - od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. - 20 rat kwartalnych na koniec każdego kwartału c) waluta - PLN d) forma zabezpieczenia weksel (in blanco) e) oprocentowanie zmienne - kredyt jest oprocentowany według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla lokat 01- miesięcznych w złotych, zmiennej po upływie każdego okresu 1 - miesięcznego, zwanego okresem ustalania stopy procentowej , powiększonej o stałą marżę banku ( określoną w punktach procentowych) rocznie - tak ustalone oprocentowanie będzie oprocentowaniem w stosunku rocznym. - pierwszy okres ustalania stopy procentowej rozpoczyna się w dniu następnym po wypłacie pierwszej transzy kredytu. - każda zmiana stopy procentowej następuje w pierwszym dniu okresu ustalania stopy procentowej tj. w 1 - szym dniu każdego miesiąca. f) dodatkowe koszty : wartość prowizji przygotowawczej z wszelkimi opłatami według oferty w % od kwoty kredytu g) warunki spłaty : - raty kapitałowe będą płatne w równej wysokości w okresach kwartalnych od 31 marca 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. tj. w 20 równych ratach kapitałowych na koniec każdego kwartału. - odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych, - odsetki będą płatne w okresach kwartalnych w dniu spłaty raty kapitałowej - możliwość przedterminowej spłaty kapitału, bez ponoszenia dodatkowych kosztów - naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanego zadłużenia h) zamawiający wymaga aby transze kredytu były przelewane na rachunek podstawowy Gminy Zembrzyce na podstawie dyspozycji Zamawiającego i) zamawiający będzie wymagał aby transze kredytu były przelewane na rachunek podstawowy Gminy Zembrzyce na podstawie dyspozycji Zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2., 8.3. SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2, 8.3. SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.4. SIWZ. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2,8.3. SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2,8.3. SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.2.SIWZ - Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. 8.3. SIWZ - Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. 8.4. SIWZ - Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce Koszt SIWZ w wersji papierowej wynosi 100 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2007-10-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 152.689,73 zł
Cena najdrozszej: 152.689,73 zł


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Wykonawca przedstawił jedyna ofertę spełniająca wymogi Zamawiającego.

Streszczenie oceny porównania złożonych ofert

Numer Oferty Liczba pkt. w kryterium cena Razem

01 100,00 100,0008.11.2007 r.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Zalaczniki cz 1.rar
Plik do pobrania: Zalaczniki cz 2.rar
Plik do pobrania: Zalaczniki cz 3.rar
Plik do pobrania: Zalaczniki cz 4.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl