Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie studni awaryjnej II a na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica Powrót

Czernica, dnia 25.10.2007r.
L.dz. 341/P- 51/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Wykonanie studni awaryjnej „ II a” na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych
w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie studni awaryjnej „ IIa” na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica
Kod wg CPV – 45.26.22.00-3
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) dysponują osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia i muszą być one wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
d) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
e) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
4. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) pełnomocnictwo do podpisania oferty
8 ) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z załączeniem kserokopii uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( załącznik nr 5)
9) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia (każda), z podaniem odbiorcy zadania, wartości netto robót, zakresu wykonanych robót, daty i miejsca wykonania zadania (załącznik nr 6)
10) dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w punkcie 9 zostały wykonane należycie
11) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
12) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (załącznik nr 7)
13) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 8 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 20,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 16.11.2007r. do godz. 09:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 16.11.2007r. o godz. 09:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jadwiga Michalak
– tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 205551-2007
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP nr 205551-2007

Data publikacji: 2007-10-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 166 530,00 zł
Cena najdrozszej: 169 580,00 zł


Wygrywajacy: HYDROPOLWIERT Sp. z o.o.
Regon: 932835186
Zwycięska 14
53-033 Wrocław
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnosląskie
Telefon: 071/7661461
Fax: 071/7661461
Adres www:
Adres e-mail: hydropolwiert@wp.pl
Cena oferty: 166 530,00 zł w tym VAT 30 030,00 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- studnia wiercona.doc
Plik do pobrania: projekt prac geologicznych.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl