Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na :Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. PiłsudskiegoPowrót

Wieliczka 22.10.2007r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na :„Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Piłsudskiego”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
„Budowa sygnalizacji świetlnej w ciagu ul. Piłsudskiego”
W zakres objęty niniejszym zleceniem wchodzi:
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic :
- ul. Piłsudskiego -Pocztowa Czarnochowska
- ul. Piłsudskiego -Kosiby -Reformacka w Wieliczce ”

W zakres objęty niniejszym zleceniem wchodzi:

montaż sterownika sygnalizacji
montaż wysięgników i masztów sygnalizacji wraz z sygnalizatorami
budowa kanalizacji kablowej
montaż systemu video-detekcji
koordynacja sygnalizacji z istniejącymi sygnalizacjami
wykonanie docelowego oznakowania poziomowego i pionowego
wykonanie przyłącza energetycznego
wykonanie wizualizacji
wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
prace budowlane CPV : 45233140-2
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 30 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. Warunek ten zostanie spełniony poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 150 000 zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :

”Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Piłsudskiego”

Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2007 r do godz .09.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2007 r o godz.10.00
w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Elżbieta Kłapa

Data publikacji: 2007-10-23


Plik do pobrania: SIWZ Sygnalizacja ul.pdf
Plik do pobrania: CZarnochowska.zip
Plik do pobrania: koordynacja.zip
Plik do pobrania: Reformacka.zip
Plik do pobrania: oznakowanie.zip
Plik do pobrania: Wieliczka-projekt ruchowy-aneks .zip
Plik do pobrania: Wieliczka - projekt ruchowy.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl