Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Koncepcja architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenuPowrót

Wyjaśnienia do zapytania w sprawie „Koncepcji architektoniczo-budowlanej Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu” ,

W odpowiedzi na zapytanie uczestnika konkursu:
1. Jakiego rodzaju boiska należy przewidzieć w projekcie zagospodarowania terenu?
2. Czy organizator przewidział formę oddania projektu koncepcyjnego, skalę podania rzutów, przekroi oraz elewacji? Czy jest ograniczenie w ilości plansz i ich rozmiarze?
3. Czy można prosić o uściślenie określenia „pełnowymiarowa sala gimnastyczna”?
4. Czy szkoła ma być podzielona na części od 0-3 i 4-6?
5. Czy oddziały „0” muszą mieć osobny pokój nauczycielski oraz węzeł sanitarny?
6. Czy projekt ma zakładać możliwość korzystania z sali gimnastycznej przez osoby trzecie lub grupy zorganizowane?
7. Orientacyjna powierzchnia siłowni i sali do gimnastyki korekcyjnej?

Organizator odpowiada, że:
Ad 1. Przewiduje się boisko wielofunkcyjne. Jednakże oczekujemy określenia całościowych rozwiązań co do możliwości zagospodarowania terenu szkolnego przez autora koncepcji.

Ad 2. Organizator przewidział taką formę w regulaminie konkursu – rozdział IV gdzie określono zakres , formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy konkursowej.

Ad 3. Pod pojęciem „Pełnowymiarowa sala gimnastyczna” rozumie się salę wielofunkcyjną o wielkości areny 44,0x24,0 m.

Ad 4. Należy przyjąć podział od 0-3 i 4-6.

Ad 5. Nie zachodzi konieczność wydzielania pokoju nauczycielskiego . Natomiast węzeł sanitarny przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowymi stosownie do zakresu pracy konkursowej i charakteru inwestycji.

Ad 6. Zakłada się możliwość korzystania z sali gimnastycznej przez grupy wymienione w zapytaniu.

Ad 7. Powierzchnię siłowni i sali gimnastyki korekcyjnej dostosować do potrzeb około 15 uczniów.
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Nawojowa ogłasza konkurs na opracowanie „Koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

I. Forma konkursu
1. Konkurs otwarty, jednoetapowy, w którym Uczestnicy konkursu, zwani dalej Uczestnikami, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie.
2. W przypadku gdy nie zostanie złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Sąd konkursowy stwierdzi, że żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu, konkurs zostanie unieważniony.

II. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nawojowa – Wójt Gminy zwany dalej Organizatorem.
2. Siedziba Organizatora konkursu; Urząd Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa 313, Internet: www.nawojowa.sacz.pl, e-mail: gmina@nawojowa.sacz.pl.

III. Cel, przedmiot, zadanie i wartość konkursu

1.Celem i przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej „Koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.
2. Zadaniem konkursu jest uzyskanie materiałów stanowiących podstawę do sporządzenia projektu budowlanego przedmiotowego przedsięwzięcia.
3.Wartością konkursu jest wartość nagród. Kwota przeznaczona na nagrody wynosi 30 000 zł. Z uwagi na wartość nagrody konkurs nie jest przeprowadzony z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Uczestnicy konkursu.
1.Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz zespoły autorskie utworzone przez te podmioty, które:
a) złożą w siedzibie Organizatora wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i wraz z nim, dla osoby wskazanej we wniosku jako kierownika zespołu, oryginał lub kserokopię uprawnień w zakresie projektowania –sporządzania projektów architektonicznych o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13. ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2006., Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
b) zostaną dopuszczeni przez Sąd konkursowy do udziału w konkursie.
2.Uczestnik konkursu może ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz dokumentów wymaganych w regulaminie.
V. Terminy
1 Ogłoszenie konkursu 19.10.2007 r.
2 Termin udostępnienia regulaminu konkursu na stronie internetowej www.nawojowa.sacz.pl 19.10.2007 r.do 19.12.2007 r.
3 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 26.10.2007 r.
4 Weryfikacja wniosków przez Sąd konkursowy 26.10.2007 r.
5 Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac konkursowych 31.10.2007 r.
6 Składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu 10.12.2007 r.
7 Składanie prac konkursowych 19.12.2007 r.
8 Rozstrzygnięcie konkursu 20.12.2007 r.
9 Wystawa pokonkursowa do 31.12.2007 r.
10 Wypłata nagrody do 31.12.2007 r.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych i nagrody.
1 Funkcjonalność, nowoczesność, użytkowość i estetyka z uwzględnieniem indywidualnego charakteru koncepcji (architektonicznej pracy projektowej) 60
2 Ekonomika rozwiązań realizacyjnych oraz związany z tym koszt realizacji inwestycji 40
Ocena końcowa: kryterium 1 + kryterium 2
Autor pracy, który otrzyma największą ilość punktów łącznie, zostanie nagrodzony zgodnie z regulaminem konkursu.
Dla zwycięzcy konkursu Zamawiający przeznacza nagrodę pieniężną w kwocie : 30 000,- zł (słownie : trzydzieści tysięcy złotych). Nagroda pieniężna zostanie przekazana autorowi nagrodzonej pracy jednorazowo w drodze polecenia przelewu na podstawie wystawionej faktury (rachunku) w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury (rachunku) przez Organizatora. Podana kwota nagrody jest kwotą brutto. Nagroda pieniężna podlega opodatkowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami.
VII. Regulamin konkursu
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Nawojowa – www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka.


Data publikacji: 2007-10-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 30000
Cena najdrozszej: 30000


Informacja o unieważnieniu konkursu na „Koncepcję architektoniczno – budowlaną budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wójt Gminy Nawojowa informuje, że konkurs na „Koncepcję architektoniczno – budowlaną budowy Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną w Nawojowej wraz z zagospodarowaniem terenu” zostaje unieważniony ponieważ żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu konkursu.


Uzasadnienie:
Organizator w Regulaminie ustalił maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej w kwocie ok. 8 000 000 zł brutto. W pracy konkursowej określono przybliżony koszt realizacji budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz robotami i przyłączami zewnętrznymi, projektem i wyposażeniem obiektów łącznie na 39 321 814 zł netto. Kwota ta przekracza prawie pięciokrotnie maksymalny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej , który zaplanował Organizator. W związku z powyższym po stwierdzeniu, że żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu konkurs zostaje unieważniony.

Plik do pobrania: Regulamin konkursy.doc
Plik do pobrania: Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl