Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego - Żuk A 15Powrót

Czernica, dnia 17 października 2007r.
L.dz. 0621/ 43/2007
WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego

Typ-model: Żuk A 15
Nr rejestracyjny: DWR 76KW
Rok produkcji: 1976
Pojemność: 2120 ccm
Przebieg km : 28 720
Moc silnika: 51 KW
Cena wywoławcza : 767,00 zł ( słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych )
Samochód specjalny pożarniczy ŻUK –A15 jest kompletny w podstawowe zespoły i układy, lecz posiada wymontowane urządzenie specjalistyczne jako samochód pożarniczy. Obecnie od dwóch lat samochód jest już nie eksploatowany i narażony na działanie czynników atmosferycznych. Przed dalszą eksploatacją samochód musi mieć wykonany dokładny przegląd techniczny połączony z naprawą hamulców, umocowaniem świecy w głowicy cylindra, poprawieniem mocowania podsufitki. Zużyty jest akumulator i brak koła zapasowego. Pozostałe podzespoły jak instalacja elektryczna, układ zawieszenia i przeniesienia napędu są zużyte, lecz sprawne wymagają tylko przeglądu. Na blachach kabiny znaczne ogniska korozji. Ogumienie kół jezdnych zużyte w 60%. Po dokonanych przeglądach
i uzupełnieniach można go jeszcze eksploatować.

1.Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2007r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy
Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( sala sesyjna – pokój nr 19 )
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł ( słownie:
dwieście złotych ) w terminie do dnia 2 listopada 2007r. w kasie Urzędu Gminy Czernica
w godzinach 8:00 – 14:00 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001.
Termin wpłaty wadium upływa dnia 2 listopada 2007r.
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica.
3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych )
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia samochodu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto podane jak w pkt. 2
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Czernica.
7. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego – bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Czernica.
8. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
9. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 28 lub telefonicznie 071-318-01-77 wew. 26
10. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem OSP tel. 318-98-23
11. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.Data publikacji: 2007-10-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl