Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego - samochód specjalny pożarniczy STAR 200Powrót

Czernica, dnia 17 października 2007r.
L.dz. 0621/ 44/2007

WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego

Typ-model: samochód specjalny pożarniczy STAR 200
Nr rejestracyjny: DWR U 919
Rok produkcji: 1989
Pojemność: 6842 ccm
Przebieg km : 17 422
Cena wywoławcza : 7 117,00 zł ( słownie: siedem tysięcy sto siedemnaście złotych )
Samochód specjalny pożarniczy STAR 200 jest kompletny i sprawny. Do sprzedaży zostanie zdemontowany osprzęt pożarniczy i samochód zostanie sprzedany tylko z podwoziem, na którym będzie można zamontować inny osprzęt technologiczny. Pozostanie tylko na nadwoziu zbiornik wody pożarniczej, który jest nieszczelny. Ponadto stwierdzono nieszczelność w układzie pneumatycznym pojazdu. Samochód po wymianie kabiny i ramy po ich awaryjnym uszkodzeniu w 1997r. Samochód w ubiegłym roku miał przeprowadzone malowanie renowacyjne. Silnik SW-400, układy przeniesienia napędu i podzespoły zawieszenia sprawne, nieznacznie zużyte eksploatacyjnie. Opony kół jezdnych zużyte w 40%.

1.Przetarg odbędzie się dnia 6 listopada 2007r. o godzinie 9: 30 w siedzibie Urzędu Gminy
Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( sala sesyjna – pokój nr 19 )
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł ( słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych ) w terminie do dnia 2 listopada 2007r. w kasie Urzędu Gminy Czernica w godzinach 8:00 – 14:00 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001.
Termin wpłaty wadium upływa dnia 2 listopada 2007r.
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica.
3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 80,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt złotych )
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia samochodu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto podane jak w pkt 2
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Czernica.
7. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego – bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Czernica.
8. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
9. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 28 lub telefonicznie 071-318-01-77 wew. 26
10. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem OSP tel. 318-98-23
11. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Data publikacji: 2007-10-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl