Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICAPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax 033 879 20 92.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.ug.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzeźnica. Termin wykonania od 01.11.2007 do 31.03.2008r

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości: 1.200,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniają warunki zawarte w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. b) złożą wszystkie dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia c) prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w podpunktach a-c na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów określonych w SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy : I. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: -dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; II. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów : a) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5; - Osobowe - 1 dyspozytor i 5 kierowców (należy złożyć odpowiednie oświadczenia +kserokopię prawa jazdy). b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie; na załączniku lub zgodnie z zał. nr 4; -Doświadczenie i wiedza - potwierdzone poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o miejscu wykonania zimowego utrzymania dróg ( kompleksowa usługa tj. dyspozytor, sprzęt, pracownicy) z ostatnich trzech lat z potwierdzeniem należytego wykonania usługi .- zał. c) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Zapewnienie minimum - złożyć oświadczenie ze wskazaniem ilości sprzętu do dyspozycji i formą własności . -5 nośników mechanicznych : ciągniki , w tym 1 typu ciężkiego z napędem na 4 koła -5 pługów -5 rozrzutników , piaskarka -1 samochód skrzyniowy lub wywrotka na przywóz soli i piasku. -sprzęt do załadunku , oświadczenia j.w. -telefony - wskazanie na miejsce (adres) dyspozytora , telefony komórkowe podać dokładny adres dyspozytora nr telefonu stacjonarnego/ komórkowego , -materiał do zwalczania śliskości - potwierdzenie poprzez oświadczenie o posiadaniu poprzez wskazanie ilości ( materiał uszarstniający , sól ) i miejsca magazynowania ) -sprzęt ciężki (ładowarki, koparki) do usuwania śniegu przy warunkach katastrofalnych w niezbędnej ilości, w pełni zabezpieczające terminowe usunięcie śniegu zgodnie ze specyfikacją . 3.Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: a)oświadczenie wykonawcy, na zał. nr 3 lub zgodnie z zał. nr 3, b) złożenie wypełnionego druku formularz oferty, na lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, c ) złożenie informacji o podwykonawcach, na lub zgodnie z zał. nr 6.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeźnica 34-114 Brzeźnica 57 pokój nr 36.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica 34-114 Brzeźnica 57 pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy


Data publikacji: 2007-10-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 1.035,76
Cena najdrozszej: 1.035,76O G Ł O S Z E N I E
==========================W wyniku przetargu na wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzeźnica wybrano ofertę nr 1) –


ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
„PIAST’ W KOPYTOWCE
34-114 BRZEŹNICA

cena oferty brutto za 1 dzień :
- 1.035,76 zł.
( 1.035,76 x 152 dni = 157.435,52 ) – 124km + 10 km
w terminie od 01.11.2007 – 31.03.2008r


Ilość ofert złożonych - 1
Wykluczono z postępowania - 0
Ofert rozpatrywanych – 1
Ofert odrzuconych – 0
Plik do pobrania: pkt. 8.2 II SIWZ.doc
Plik do pobrania: siwz1d.doc
Plik do pobrania: siwz2.doc
Plik do pobrania: siwz3.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl