Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Babicach, ul. LipowaPowrót

Wyniki przetargu:

INFORMACJA
o wyniku przetarguUrząd Gminy w Oświęcimiu podaje do publicznego wglądu informację o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym, który odbył się w dniu 22.11.2007r. w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( sala sesyjna pok. Nr 30) na działki stanowiące własność gminy Oświęcim położone w obrębie Babice:

1. dz. nr 1130/16 o pow. 1071 m2 , KW 36 923 i KW 27 269

- do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 6 osób
- cena wywoławcza 17.610 zł, najwyższa cena osiągnięta 30.000,zł + podatek VAT 22 %
- w wyniku przetargu ustalono jako nabywcę P. Artura Gaweł2. dz. nr 1130/17 o pow. 1053 m2 , KW 36 923 i KW 27 269

- do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 6 osób
- cena wywoławcza 17.310 zł, najwyższa cena osiągnięta 32.000,zł + podatek VAT 22 %
- w wyniku przetargu ustalono jako nabywcę P. Irenę Grygiel


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki

___________________________________________

Wójt Gminy Oświęcim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Babicah przy ulicy Lipowej wpisanych w KW 36 923 i KW 27 269 jako własność Gminy Oświęcim, oznaczonych działkami :

1. nr 1130/16 o pow. 1071 m2 cena wywoławcza: 17.610,- zł + podatek VAT 22%

2. nr 1130/17 o pow. 1053 m2 cena wywoławcza: 17.310,- zł + podatek VAT 22%

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz częściowo położone w terenach zieleni urządzonej.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2007r. w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok. 30 (sala sesyjna) na poszczególne działki:

- o godz. 10:00 - działka nr 1130/16

- o godz. 10:30 - działka nr 1130/17

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą w gotówce lub przelewem wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej dla wybranej działki ( z określeniem nr działki na dowodzie wpłaty ) w terminie do dnia 19.11.2007r. do godz. 15-tej:
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Oświęcimiu,
BS w Oświęcimiu nr rachunku: 98 8123 0000 0010 7884 2000 0010.
- gotówką na wskazane powyżej konto bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( I piętro)

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przystąpić do podpisania umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej, a wpłata wylicytowanej ceny nabycia powiększonej o podatek VAT 22%, winna nastąpić nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez tego uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należności za nabywany grunt, zaś w razie nie podpisania umowy podlega przepadkowi na rzecz Gminy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone najpóźniej w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12 tel.033/ 844-95-17.

Wójt Gminy Oświęcim
(-) inż. Andrzej Bibrzycki
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl