Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika z kanalizacją deszczową w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w km 0 + 587 - 1 + 723" - 30-10-2007r. zmodyfikowano SIWZPowrót

Uwaga !!! MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 25.10.2007r. jest zamieszczona pod tekstem ogłoszenia jako załącznik nr 5
Wieliczka 08.10.2007 r.

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Budowę chodnika z kanalizacją deszczową
w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa
w km 0+587 – 1+723”Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ. W załączeniu nowy załącznik który należy dołączyć do oferty.
/ załącznik nr 6 za ogłoszeniem /

W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża się termin składania ofert do dnia 31.10.2007r do godz. 1050 . Termin otwarcia ofert: 31.10.2007 r o godz. 1100.

Wieliczka, dnia 30.10.2007 r


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę chodnika z kanalizacją deszczową w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w km 0 + 587 - 1 + 723"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16, telefon 012 278-32-53. Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu. Cena SWIZ bezpłatna.
Określenie przedmiotu zamówienia :
"Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w km 0 + 587 - 1 + 723"

Roboty budowlane polegające na: budowie chodnika o szer. 2,00m z kostki brukowej, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowie kanalizacji deszczowej.
Chodniki ruchu pieszego CPV- 45233161-5
Prace kanalizacyjne CPV-45232410-9
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia - I etap do kwoty 416 890 zł - 35 dni od podpisania umowy
II etap do 30.06.2008 r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. Warunek ten zostanie spełniony poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej
o wartości 150 000 zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :

"Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Wieliczce i Lednicy Górnej przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka - Tymowa w km 0 + 587 - 1 + 723"

Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2007 r do godz.10:50
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2007 r o godz.11.00 w siedzibie zamawiającego:
UMiG Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna
Termin związania ofertą - 30 dni .
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bernadetta Matoga

Ogłoszenie opublikowano w BZP 09.10.2007 r.


Data publikacji: 2007-10-10


Plik do pobrania: SIWZ-chodnik.pdf
Plik do pobrania: przedmiar-chodnik.pdf
Plik do pobrania: Profil podłużny 2007-09-16.pdf
Plik do pobrania: STWIO - Wieliczka_bud.pdf
Plik do pobrania: modyfikacjaSIWZ-25-10-2007.pdf
Plik do pobrania: zalacznik nr 1 po modyfikacji.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl