Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż działki numer 32/22 w obrębie wsi GajkówPowrót

Czernica, dnia 9 października 2007r.
L.dz.0621/ 39/2007

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gajków

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 18475

Przedmiotem sprzedaży jest :
- działka nr 32/22 o pow. 5 859 m2
Cena wywoławcza – 287 090,00 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych netto)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 PU – przeznaczenie podstawowe terenów: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty i urządzenia transportu samochodowego oraz zabudowa usługowa.
Nieruchomość położona w rejonie drogi wojewódzkiej 455, na terenach koncentracji obiektów o charakterze przemysłowo-produkcyjnym. W sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcji kostki brukowej.
Gmina Czernica zobowiązuje się w terminie do 30 listopada 2008r. doprowadzić do granic działki sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Przetarg odbędzie się dnia 12 listopada 2007. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica
( sala nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Osoby biorące udział w przetargu znają stan prawny i granice nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Wadium w wysokości: 30 000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych ) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy :
BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.11.2007r.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 2 900,00 zł ( słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych )
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia lub w przypadku nie uiszczenia w oznaczonym terminie ustalonej kwoty nabycia, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica, a ponadto Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca ponosi w całości koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:
- podatek VAT – 22%, który w całości pokrywa nabywca nieruchomości
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej - 642,00 zł
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 lub telefonicznie (071) 318-01-77 wew. 26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Data publikacji: 2007-10-09
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl