Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy.Powrót

Gmina Bojszowy


ul. Gaikowa 35


43-220 Bojszowy


tel./fax (032) 21-89-366,21-89-071


 


 


Ogłasza  przetarg  nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) na:


 


”Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Bojszowy.


Sezon zimowy 2007/2008 ”


 


Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2007r pod numerem 185619-2007.


 
 


1.      Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.


2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest poniżej w załączniku.


3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o jej przekazanie) można również odebrać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w Bojszowach, ul. Gaikowa 35 - pokoje nr 10 lub 11.


4.      Zamówienie obejmuje:  • Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon I - Bojszowy Górne,

  • Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon II - Bojszowy Dolne, Jedlina, Międzyrzecze,

  • Zimowe utrzymanie dróg gminnych rejon III - Świerczyniec, Bojszowy Nowe,

  • Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.


4.1.Opis prac objętych zamówieniem: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).


4.2. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:  • 90.21.20.00-6 – usługi odśnieżania,

  • 90.21.30.00-3 – usługi usuwania lodu.


5.      Szczegółowe wykazy dróg dla każdego z rejonów dołączone będą do SIWZ.


6.      Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybrany rejon(y) dróg gminnych lub drogi powiatowe.


7.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


8.      Termin wykonania zamówienia – Sezon zimowy 2007 / 2008 od ogłoszenia decyzji o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg do momentu jej zakończenia.


9.      Oferty mogą złożyć wszystkie podmioty które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r (Dz. U. nr 19, poz. 177). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na sprawdzeniu złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ.


10.  Wadium nie będzie wymagane.


11.  wyborze oferty będzie decydowała w 100% oferowana cena brutto za jedną godzinę pracy wraz ze sprzętem.


12.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat Urzędu Gminy Bojszowy do dnia 12.10. 2007r do godz. 12.00.


13.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2007r. o godz.12.15 w siedzibie zamawiającego.


14.  Termin związania ofertą – 30 dni.


15.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


16.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


17.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji Elektronicznej.


 
Plik do pobrania: Specyfikacja-zima 07-08.doc
Plik do pobrania: Odśnieżanie-zał.9.1_do_SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zwalczanie_śliskości-zał 9.2_do_SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Standardy-zał. 9.3_do_SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o wyborze-zima-07-08.rtf
Plik do pobrania: Ogłoszenie o zawarciu umów-zima-07-08.rtf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl