Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grPowrót


Nawojowa: Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon gr

Numer ogłoszenia: 215269 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 184410 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2007/2008..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2007/2008 w następujących ilościach:

1. Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie w ilości 20 000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 10000 litrów; do 15.04.2008 r. - 10000 litrów.

2. Szkoła Podstawowa we Frycowej w ilości 22000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 8000 litrów; do 15.04.2008 r. - 14000 litrów.

3. Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej w ilości 18000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 8000 litrów; do 15.04.2008 r. - 10000 litrów.

4. Szkoła Podstawowa w Homrzyskach w ilości 6000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 2000 litrów; do 15.04.2008 r. - 4000 litrów.

5. Publiczne Gimnazjum w Nawojowej w ilości 55000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 20000 litrów; do 15.04.2008 r. - 35000 litrów.

6. Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej w ilości 40000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 10000 litrów; do 15.04.2008 r. - 30000 litrów.

7. Budynek zaplecza do obsługi obiektów sportowych w ilości 5500 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 2500 litrów; do 15.04.2008 r. - 3000 litrów.

Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy wynosi 166 500 litrów.

Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. ciepła zima) nie jest zobowiązany wykupić całości zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9, 60.12.33.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 339549,18 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PIAST Sp. z o.o., ul. Igołomska 29 b, 31-983 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 333 000

Oferta z najniższą ceną: 333 000 / oferta z najwyższą ceną: 333 000
Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2007/2008”.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez „PIAST” Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Igołomskiej 29 b.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty 1: TANK-SYSTEM Grzegorz Osiowskiul. Wiśniowieckiego 12933-300 Nowy Sącz - oferta odrzucona
Nr oferty 2: BEMAR Sp. z o.o. 44-101 Gliwiceul. Świętokrzyska 2 - oferta odrzucona
Nr oferty 3 : CENTRUM MOTORYZACJI P.CZYŻYCKISpółka Jawna32-864 Gnojnik 528 - oferta odrzucona
Nr oferty 4: PIAST Sp. z o.o.31-983 Krakówul. Igołomska 29 B - Liczba punktów w kryterium cena 100 razem liczba punktów 100


Nawojowa: Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2007/2008

Numer ogłoszenia: 184410 - 2007; data zamieszczenia: 04.10.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opalowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2007/2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L-1 na potrzeby Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Gminnego Przedszkola oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej na sezon grzewczy 2007/2008 w następujących ilościach:

1. Szkoła Podstawowa w Bączej Kuninie w ilości 20 000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 10000 litrów; do 15.04.2008 r. - 10000 litrów.

2. Szkoła Podstawowa we Frycowej w ilości 22000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 8000 litrów; do 15.04.2008 r. - 14000 litrów.

3. Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej w ilości 18000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 8000 litrów; do 15.04.2008 r. - 10000 litrów.

4. Szkoła Podstawowa w Homrzyskach w ilości 6000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 2000 litrów; do 15.04.2008 r. - 4000 litrów.

5. Publiczne Gimnazjum w Nawojowej w ilości 55000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 20000 litrów; do 15.04.2008 r. - 35000 litrów.

6. Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej w ilości 40000 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 10000 litrów; do 15.04.2008 r. - 30000 litrów.

7. Budynek zaplecza do obsługi obiektów sportowych w ilości 5500 litrów w terminach: do 31.12.2007 r. - 2500 litrów; do 15.04.2008 r. - 3000 litrów.

Łączne zapotrzebowanie na olej opałowy wynosi 166 500 litrów.

Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96042:2001 dla gatunku L.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. ciepła zima) nie jest zobowiązany wykupić całości zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9, 60.12.33.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 8 000 zł (słownie; osiem tysięcy złotych) do dnia 12.10.2007 r. do godz. 9:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Nawojowa najpóźniej w terminie do 12.10.07 r. do godz. 09:00, a kopię poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
- posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują autocysterną dostawczą,
- wykaża się nie mniej niż jedną dostawą oleju opałowego w ilosci 160 000 litrów w sezonie grzewczym.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) koncesji, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem.

c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;
b) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;
2.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.
1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) koncesji, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej zamówieniem.

c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie;
b) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;
1.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa

33-335 Nawojowa 313.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2007-10-04
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl