Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na : Budowa oświetlenia zewnętrznego w ciagach ulic : ul. Zbożowa,Klonowa,Pasternik,Spadowa,Źródlana w WieliczcePowrót

Wieliczka 01.10.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na : Budowa oświetlenia zewnętrznego w ciagach ulic : ul. Zbożowa,Klonowa,Pasternik,Spadowa,Źródlana w Wieliczce

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia : Budowa oświetlenia ulicznego na długości 1,207 km w ciągach ulic : Zbożowa,Klonowa,Pasternik,Spadowa,Źródlana w Wieliczce polegająca na budowie dwóch nowych odcinków linii oświetlenia ulicznego oraz podwieszenie na czterech odcinkach przewodu oświetlenia ulicznego na istniejącej linii niskiego napięcia AsXSn 2x 25mm2 oraz montaż opraw

prace budowlane CPV- 45230000-8 ,CPV 45232210-7
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 40 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. Warunek ten zostanie spełniony poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 50 000 zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.
Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem:„Budowa oświetlenia zewnętrznego w ciągach ul. Zbożowa,Klonowa,Pasternik,Spadowa,Źródlana w Wieliczce
Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2007r. do godz. 9:45

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2007r. do godz.10:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna
Termin związania ofertą - 30 dni .
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Elżbieta Kłapa


Data publikacji: 2007-10-03

PROJEKT WYKONAWCZY


Plik do pobrania: SIWZ budowa oswietlenia.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robór.zip
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl