Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2007/2008.Powrót


Nawojowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2007/2008.

Numer ogłoszenia: 203060 - 2007; data zamieszczenia: 23.10.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 181077 - 2007.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym 2007/2008..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nawojowa w sezonie zimowym2007/2008.
Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na:
1) Odśnieżaniu całej szerokości jezdni oraz poboczy na drogach wymienionych w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2) Likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypanie jezdni materiałem uszorstniającym (np. żużel, piasek, żwir) w chwili wystąpienia tego zjawiska.
3) Prowadzeniu prac (odśnieżania, likwidacja śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie zawiei i zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, a w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcie prac natychmiast oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego.

Gmina dysponuje 3 rozsiewaczami materiału uszorstniającego do wypożyczenia wybranemu wykonawcy.

1. Sołectwo BĄCZA KUNINA:

· Droga Nosalówka - od sklepu do zjazdu na drogę powiatową - długość 1,8 km,
· Droga Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne
- długość 2,2 km
· Droga koło Szkoły - długość 0,3 km
__________________________
RAZEM długość 4,3 kilometra
2. Sołectwo NAWOJOWA

· Szkoła - Cmentarz - Sikornik - Bukowiec - Łęg - długość 3,2 kilometra
· Stary Tracz i most na Kamienicy - długość 0,4 kilometra
· Szkoła - Barnakówka - Horoskówka - długość 0,8 kilometra
· Osiedle Podkamienne - długość 1,1 kilometra
· Nawojowa - Ciecierz - długość 0,9 kilometra
· Droga do Hamerni - długość 0,3 kilometra
· Stary Tracz - do osiedla Baranów - długość 0,3 kilometra
· Do Gminnej Bazy Technicznej - długość 0,1 kilometra
· Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan - Sowina (Żeleźnikowa Wielka)
- długość 2,2 kilometra
· Droga do osiedla Kozerów - długość 0,6 kilometra
· Droga Podkamienne (za potokiem) - długość 0,3 kilometra
· Droga Dutkówka do sołtysa - długość 0,3 kilometra
___________________________
RAZEM długość 10,5 kilometra
3. Sołectwo FRYCOWA
· Rybień przez osiedle oraz w kierunku Margonia - długość 2,3 kilometra
· Droga Zawodzie do osiedla Wójtowiczów i Dolinki - Zagroda - długość 4,0 kilometra
· Frycowa - osiedle (2 drogi) - długość 1,1 kilometra
· Droga do osiedla Ormantego - długość 0,4 kilometra
__________________________
RAZEM długość 7,8 kilometra

4. Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA
· Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie - Kącina) - długość 1,9 kilometra
· Od Cmentarza do osiedla Porębów oraz droga Majdan - Sowina
- długość 3,1 kilometra
· Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość 3,9 kilometra
· Droga Zagórze od Popowic do lasu - długość 0,6 kilometra __________________________
RAZEM długość 9,5 kilometra


5. POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA
· Od drogi krajowej do osiedla Frączków i Kulpów oraz w kierunku mostu na rzece Kamienica - długość 4,3 kilometra
· Nawojowa - Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość 3,0 kilometra
__________________________
RAZEM długość 7,3 kilometra

6. ŻELEŹNIKOWA MAŁA
· Droga Podlas - długość 0,3 kilometra
· Droga Moczurki - Stajanie - długość 1,6 kilometra
__________________________
RAZEM długość 1,9 kilometra

Łączna długość dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem wynosi 41,3 kilometra
Wykaz dodatkowych dróg gminnych dojazdowych na terenie Gminy Nawojowa wymagających zimowego utrzymania:

1. FRYCOWA - droga Rybień - do osiedla Cyconiów - długość 1,5 kilometra
2. ŻELEŹNIKOWA WIELKA - droga do Myślca do mostu - długość 0,5 kilometra
3. Frycowa - Pułanki - długość 1,4 kilometra
__________________________
RAZEM długość 3,4 kilometra
Zimowe utrzymanie na dodatkowych drogach polega na przywróceniu przejezdności po opadach - odśnieżanie drogi po zakończeniu opadu śniegu. Stawka za 1 km odśnieżania drogi wynosi 0,5 stawki na innych drogach gminnych w Sołectwie Frycowa i Żeleźnikowa Wielka.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138326 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sołectwo BĄCZA KUNINA: Droga Nosalówka - od sklepu do zjazdu na drogę powiatową - długość 1,8 km,..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa CSX
Leszek Baran, ul. Dabrówki 90, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46,73

Oferta z najniższą ceną: 46,73 / oferta z najwyższą ceną: 46,73

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sołectwo BĄCZA KUNINA: Droga Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne -długość 2,2 km..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa CSX
Leszek Baran, ul. Dabrówki 90, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46,73

Oferta z najniższą ceną: 46,73 / oferta z najwyższą ceną: 46,73

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Droga Szkoła - Cmentarz - Sikornik - Bukowiec - Łęg długość 3,2 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga · Stary Tracz i most na Kamienicy długość 0,4 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sołectwo BĄCZA KUNINA: Droga koło Szkoły długość 0,3 km..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa CSX
Leszek Baran, ul. Dabrówki 90, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46,73

Oferta z najniższą ceną: 46,73 / oferta z najwyższą ceną: 46,73

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga · Szkoła - Barnakówka - Horoskówka długość 0,8 kilometra.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa CSX
Leszek Baran, ul. Dabrówki 90, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: droga · Osiedle Podkamienne- długość 1,1 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga · Nawojowa - Ciecierz- długość 0,9 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA·Droga do Hamerni długość 0,3 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: droga · Stary Tracz - do osiedla Baranów- długość 0,3 km..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga · Do Gminnej Bazy Technicznej- długość 0,1 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga · Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan - Sowina (Żeleźnikowa Wielka)- długość 2,2 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga do osiedla Kozerów - długość 0,6 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga Podkamienne (za potokiem)- długość 0,3 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 36,92

Oferta z najniższą ceną: 36,92 / oferta z najwyższą ceną: 36,92

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Sołectwo NAWOJOWA: Droga Dutkówka do sołtysa- długość 0,3 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo - Usługowa CSX Leszek Baran, ul. Dabrówki 90, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 16 NAZWA: Sołectwo FRYCOWA: Droga Rybień przez osiedle oraz w kierunku Margonia- długość 2,3 kilometra.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 17 NAZWA: Sołectwo FRYCOWA: Droga Zawodzie do osiedla Wójtowiczów i Dolinki - Zagroda długość 4,0 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 18 NAZWA: Sołectwo FRYCOWA: Frycowa - osiedle (2 drogi)- długość 1,1 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 19 NAZWA: Sołectwo FRYCOWA: Droga do osiedla Ormantego - długość 0,4 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 20 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA: droga od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie - Kącina) - długość 1,9 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Droga od Cmentarza do osiedla Porębów oraz droga Majdan - Sowina - długość 3,1 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Droga od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość 3,9 kilometra.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 23 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA: Droga Zagórze od Popowic do lasu - długość 0,6 kilometra.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.
CZĘŚĆ NR: 24 NAZWA: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA: Droga od drogi krajowej do osiedla Frączków i Kulpów oraz w kierunku mostu na rzece Kamienica długość 4,3 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46,73

Oferta z najniższą ceną: 46,73 / oferta z najwyższą ceną: 46,73

Waluta: PLN.
CZĘŚĆ NR: 25 NAZWA: Sołectwo POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA: Droga Nawojowa - Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość 3,0 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 39,25

Oferta z najniższą ceną: 39,25 / oferta z najwyższą ceną: 39,25

Waluta: PLN.
CZĘŚĆ NR: 26 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA: Droga Podlas długość 0,3 kilometra..
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46,73

Oferta z najniższą ceną: 46,73 / oferta z najwyższą ceną: 46,73

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 27 NAZWA: Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA: Droga Moczurki - Stajanie- długość 1,6 kilometra..
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 46,73

Oferta z najniższą ceną: 46,73 / oferta z najwyższą ceną: 46,73

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 28 NAZWA: FRYCOWA - droga Rybień - do osiedla Cyconiów długość 1,5 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 19,63

Oferta z najniższą ceną: 19,63 / oferta z najwyższą ceną: 19,63

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 29 NAZWA: ŻELEŹNIKOWA WIELKA - droga do Myślca do mostu - długość 0,5 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski, Żeleźnikowa Wielka 4, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 19,63

Oferta z najniższą ceną: 19,63 / oferta z najwyższą ceną: 19,63

Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 30 NAZWA: Frycowa - Pułanki - długość 1,4 kilometra..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowa Zarotyński Dariusz, Frycowa 227, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 19,63
Oferta z najniższą ceną: 19,63 / oferta z najwyższą ceną: 19,63
Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia,że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:
a) oferta nr 1 złożona przez Pana Marka Rogowskiego właściciela Firmy Handlowej z siedzibą w Żeleźnikowej Wielkiej 4, w części dotyczącej drogi:
Sołectwo NAWOJOWA;
- Szkoła – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg - długość 3,2 kilometra
- Stary Tracz i most na Kamienicy - długość 0,4 kilometra
- Osiedle Podkamienne - długość 1,1 kilometra
- Nawojowa – Ciecierz - długość 0,9 kilometra
- Droga do Hamerni - długość 0,3 kilometra
- Stary Tracz – do osiedla „Baranów”- długość 0,3 kilometra
- Do Gminnej Bazy Technicznej- długość 0,1 kilometra
- Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina (Żeleźnikowa Wielka)- długość 2,2 kilometra
- Droga do osiedla „Kozerów”- długość 0,6 kilometra
- Droga Podkamienne (za potokiem) - długość 0,3 kilometra

Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA;
- Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) - długość 1,9 kilometra
- Od Cmentarza do osiedla „Porębów” oraz droga Majdan – Sowina
- Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość 3,9 kilometra
- Droga Zagórze od Popowic do lasu - długość 0,6 kilometra
Sołectwo POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA;
- Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość 3,0 kilometra
Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA;
- Droga „Podlas”- długość 0,3 kilometra
- Droga Moczurki – Stajanie - długość 1,6 kilometra
Dodatkowe drogi gminne na terenie Gminy Nawojowa wymagające zimowego utrzymania;
- ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca do mostu - długość 0,5 kilometra.
Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę otrzymała maksymalną liczbę punktów (odpowiednio dla każdej części) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b) oferta nr 2 złożona przez Pana Dariusza Zarotyńskiego właściciela Firmy Usługowej z siedzibą we Frycowej 227, w części dotyczącej drogi:
Sołectwo FRYCOWA;
- Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia”- długość 2,3 kilometra
- Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda”- długość 4,0
kilometra
- Frycowa – osiedle (2 drogi)- długość 1,1 kilometra
- Droga do osiedla „Ormantego” - długość 0,4 kilometra

Sołectwo POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA;
- Od drogi krajowej do osiedla „ Frączków i Kulpów” oraz w kierunku mostu na rzece Kamienica.

Dodatkowe drogi gminne na terenie Gminy Nawojowa wymagające zimowego utrzymania;

- FRYCOWA – droga Rybień - do osiedla „Cyconiów”- długość 1,5
- Frycowa – Pułanki - długość 1,4 kilometra.

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę otrzymała maksymalną liczbę punktów (odpowiednio dla każdej części) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
c) oferta nr 3 złożona przez Pana Leszka Barana właściciela Firmy Handlowo-Usługowej z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Dąbrówki 90, w części dotyczącej drogi:

Sołectwo NAWOJOWA;
- Szkoła – Barnakówka – Horoskówka - długość 0,8 kilometra,
- Droga „Dutkówka” do sołtysa - długość 0,3 kilometra.

Sołectwo BĄCZA - KUNINA;
- Droga „Nosalówka” – od sklepu do zjazdu na drogę powiatową - długość 1,8 km,
- Droga „Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne”- długość 2,2 km
- Droga „koło Szkoły”- długość 0,3 km.

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę otrzymała maksymalną liczbę punktów (odpowiednio dla każdej części) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty 1 Firma Handlowo Usługowa Marek Rogowski Żeleźnikowa Wielka 4,33-335 Nawojowaw części dotyczącej drogi:
Sołectwo NAWOJOWA;
- Szkoła – Cmentarz – Sikornik – Bukowiec – Łęg - długość 3,2 kilometra - Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
- Stary Tracz i most na Kamienicy - długość 0,4 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Osiedle Podkamienne - długość 1,1 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Nawojowa – Ciecierz - długość 0,9 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Droga do Hamerni - długość 0,3 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Stary Tracz – do osiedla „Baranów”- długość 0,3 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Do Gminnej Bazy Technicznej- długość 0,1 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Od drogi powiatowej do drogi gminnej Majdan – Sowina (Żeleźnikowa Wielka)- długość 2,2 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Droga do osiedla „Kozerów”- długość 0,6 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100

- Droga Podkamienne (za potokiem) - długość 0,3 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
Sołectwo ŻELEŹNIKOWA WIELKA;
- Od pętli autobusowej do Sowiny (Wiejskie – Kącina) - długość 1,9 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
- Od Cmentarza do osiedla „Porębów” oraz droga Majdan – Sowina- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
- Od Szkoły w kierunku Zagórza od Popowic oraz droga Zagórze od Popowic - długość 3,9 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
- Droga Zagórze od Popowic do lasu - długość 0,6 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
Sołectwo POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA;
- Nawojowa – Popardowa Niżna (do końca asfaltu) - długość 3,0 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
Sołectwo ŻELEŹNIKOWA MAŁA;
- Droga „Podlas”- długość 0,3 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
- Droga Moczurki – Stajanie - długość 1,6 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100
Dodatkowe drogi gminne na terenie Gminy Nawojowa wymagające zimowego utrzymania;
- ŻELEŹNIKOWA WIELKA – droga do Myślca do mostu - długość 0,5 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.

Nr oferty 2 Firma Usługowa Zarotyński Dariusz33-335 NawojowaFrycowa 227 części dotyczącej drogi:
Sołectwo FRYCOWA;
- Rybień przez osiedle oraz w kierunku „Margonia”- długość 2,3 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
- Droga „Zawodzie” do osiedla „Wójtowiczów” i „Dolinki – Zagroda”- długość 4,0 - Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
kilometra
- Frycowa – osiedle (2 drogi)- długość 1,1 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
- Droga do osiedla „Ormantego” - długość 0,4 kilometra
- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
Sołectwo POPARDOWA WYŻNA i NIŻNA;
- Od drogi krajowej do osiedla „ Frączków i Kulpów” oraz w kierunku mostu na rzece Kamienica- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.

Dodatkowe drogi gminne na terenie Gminy Nawojowa wymagające zimowego utrzymania;

- FRYCOWA – droga Rybień - do osiedla „Cyconiów”- długość 1,5- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
- Frycowa – Pułanki - długość 1,4 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.

Nr oferty 3 Firma Handlowo – Usługowa „CSX”Leszek Baran33-300 Nowy SączUl. Dąbrówki 90 części dotyczącej drogi:
Sołectwo NAWOJOWA;
- Szkoła – Barnakówka – Horoskówka - długość 0,8 kilometra,- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
- Droga „Dutkówka” do sołtysa - długość 0,3 kilometra- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100..

Sołectwo BĄCZA - KUNINA;
- Droga „Nosalówka” – od sklepu do zjazdu na drogę powiatową - długość 1,8 km- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.,
- Droga „Od Kapliczki do drogi powiatowej Frycowa-Złotne”- długość 2,2 km- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
- Droga „koło Szkoły”- długość 0,3 km- Liczba pkt w kryterium cena 100 ,Razem liczba pkt - 100.
Data publikacji: 2007-10-01
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl