Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa - Rozpite w sezonie zimowym 2007/2008Powrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Gminy Laskowa
Adres pocztowy:
Laskowa 643
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Laskowa 34-602 małopolskie
Telefon: Fax:
018 333-30-76 018 333-30-76
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.laskowa.iap.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej Laskowa-Rozpite w sezonie zimowym 2007/2008

II.1.2) Rodzaj zamówieniaUsługiII.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie drogi gminnej według załącznika nr 1 i nr 2 do SIWZ

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 90.21.20.00-6
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 31/03/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Oferent musi spełniać wymogi z art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.laskowa.iap.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Laskowej 34-602 Laskowa 643

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 09/10/2007 Godzina: 09:30

Miejsce:

Urząd Gminy w Laskowej pok. nr 1 (sekretariat)

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczyData publikacji: 2007-09-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 738,30
Cena najdrozszej: -


Zmechanizowane Roboty Ziemne - Józef Hołyst
Krosna 34
34-603 Ujanowice
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: 1-szczegolowe dane dot. drogi.pdf
Plik do pobrania: 2 - szczegolowa specyfikacja teczniczna.pdf
Plik do pobrania: 3-oferta.pdf
Plik do pobrania: 4- oswiadczenia.pdf
Plik do pobrania: 5-potencjal techniczny.pdf
Plik do pobrania: 6 - doswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: 7- projekt umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl