Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008Powrót

Czernica, dnia 27.09.2007r.
L.dz. 341/P- 48/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa opału stałego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008
Kod wg CPV – 10.12.10.00-7, 10.32.10.00-9,
2. Rodzaj zamówienia: dostawy
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
d) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej,
działalności gospodarczej i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
e) spełniają wymagania określone w SIWZ.
4. Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty z zestawieniem Nr1 (załącznik nr 2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) koncesje, zezwolenia, licencje, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp (załącznik nr 3)
5) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 (załącznik nr 4),
6) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika,
7) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia (każda), z podaniem wartości netto dostaw, zakresu dostaw, daty i miejsca dostaw (załącznik nr 5),
9) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie,
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
12) aktualny cennik producenta opału (kopalni) lub przedsiębiorstwa, od którego dostawca będzie pobierał opał.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
12. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć (nieodpłatnie) w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (pokój nr 28) w godzinach 9:00-14:00 lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2008r.
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 08.10.2007r. do godz. 9:00
16.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 08.10.2007r. o godz. 9:15
17.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
19.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jadwiga Michalak
– tel. 071/318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (w godzinach 9:00 do 14:00).
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 177481-2007
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2. Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3. Portal UZP nr 177481-2007

Data publikacji: 2007-09-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 93.440,00
Cena najdrozszej: 93.440,00


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Handlu Opałem "WINTER" Ryszard Skomorowski, Marek Wyszomirski
Regon: 930858496
Betonowa 1
51-504 Wrocław
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 071/ 348 08 04
Fax: 071/ 348 08 04
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 93.440,00 w tym VAT 16.849,83
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ dostawa opału stalego.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl