Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi Odrończa w miejscowości LaskowaPowrót

Laskowa: Odbudowa drogi Odrończa w miejscowości Laskowa

Numer ogłoszenia: 173547 - 2007; data zamieszczenia: 21.09.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa 643, 34-602 Laskowa, woj. małopolskie, tel. 018 333-30-76, fax 018 333-30-76.Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.iap.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi Odrończa w miejscowości Laskowa.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi Odrończa w miejscowości Laskowa w km 0+300-0+650 według przedmiaru robótII.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 23.11.2007.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAInformacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁUOpis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oferent musi spełniać wymogi z art. 22 i nie podlegać wykluczeniu z art. 24 ustawy

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZSEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laskowa.iap.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Laskowej 34-602 Laskowa 643.IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczyIV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczyIV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Laskowej pok. nr 1 (sekretariat).IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
Data publikacji: 2007-09-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 107331,94
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "LIMDROG" Sp. z o. o.
34-600 Limanowa
ul. M.B. Bolesnej 87
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: Odrończa II of.xls
Plik do pobrania: 4 Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl