Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem poboczaPowrót

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM

Pismo: UG 3411/PN/14/07

Oświęcim dnia: 2007-10-12


Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowaniaSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza,

UZASADNIENIE


Do dnia 12.10.2007r do godz. 10:00, nie została złożona żadna oferta w postępowaniu przetargowym na "Kontynuację modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza". W związku z powyższym Zamawiający unieważnił w/w postępowanie.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


_____________________________________________

UG 3411/PN/14/07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 21.09.2007r, nr ogłoszenia: 173361)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kontynuacja modernizacji ul. Brzozowej w Brzezince - Budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni asfaltobetonowej i utwardzeniem pobocza


Wspólny Słownik Zamówień: 45233222-1

Termin wykonania zamówienia : 30.11.2007

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 5 500.00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 zł)


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
Grażyna Kolasa - Inspektor tel. (033) 844-95-63

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 o dnia 2007-10-12 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-10-12 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia

1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Opis chodnik.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja ul. Brzozowa z chodnikiem.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja brzozowa z chodnikiem pozostały zakres.pdf
Plik do pobrania: Profil poprzeczki z chodnikiem.pdf
Plik do pobrania: Profil poprzeczki z chodnikiem czesc II.pdf
Plik do pobrania: Przekroj typowy.pdf
Plik do pobrania: Przekroj typowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl