Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej.Powrót


Nawojowa: Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej.

Numer ogłoszenia: 218898 - 2007; data zamieszczenia: 12.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 172429 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej
z podziałem na zadania:
ZADANIE NR 1:
Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w zakresie:
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych;
2) Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją;
3) Renowacja dachu;
4) Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
ZADANIE NR 2:
Przebudowa instalacji wewnętrznej i przyłącza c.o. w zakresie:
1) Wymiana grzejników c.o. w Domu Nauczyciela łącznie z zaworami termostatycznymi.
2) Wymiana przyłącza c.o.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 109197 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek, oś. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 66269,54

Oferta z najniższą ceną: 66269,54 / oferta z najwyższą ceną: 73314,15

Waluta: PLN.
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przebudowa instalacji wewnętrznej i przyłącza c.o..
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek, oś. 1000 - lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 17983,88

Oferta z najniższą ceną: 17983,88 / oferta z najwyższą ceną: 17983,88

Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej”.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dotyczącym zadania nr 1 i 2 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Pana Bogdana Romanka właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego z siedzibą w Starym Sączu, oś.1000-lecia 4b/12.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (po 100 pkt dla każdego zadania) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zadanie nr 1
Nr oferty 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek33-340 Stary Sączoś. 1000-lecia 4b/12 Liczba punktów w kryterium cena100 Razem liczba punktów 100
Nr oferty 2 „SAGITTA” Marek Gawron33-325 Krużlowa Wyżna 263 Oferta odrzucona
Nr oferty 3 F.H.U.B „ZŁOCKI” Robert Złocki33-334 Kamionka Wielka 343 Liczba punktów w kryterium cena 90 Razem liczba punktów 90
Zadanie nr 2
Nr oferty 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek33-340 Stary Sącz oś. 1000-lecia 4b/12 Liczba punktów w kryterium cena 100 Razem liczba punktów 100
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
nazwa zamówienia:
Remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej.
Zamieszczono w BZP w dniu 20.09.2007 r pod numerem 172429-2007
Działając na podstawie art. 40 ust 1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
tel. 018 445 70 67 lub 68
fax 018 445 70 10

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej
z podziałem na zadania:
ZADANIE NR 1:
Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w zakresie:
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych;
2) Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją;
3) Renowacja dachu;
4) Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
ZADANIE NR 2:
Przebudowa instalacji wewnętrznej i przyłącza c.o. w zakresie:
1) Wymiana grzejników c.o. w Domu Nauczyciela łącznie z zaworami termostatycznymi.
2) Wymiana przyłącza c.o.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Kod CPV :
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.42.10.00 –4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanej
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na 1 lub 2 zadania.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
- zadanie nr 1 do 20.12.2007 r.
- zadanie nr 2 do 15.11.2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Dla zadania nr 1:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami o charakterze objętym przedmiotem zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej 1 zamówienie tożsame z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Dla zadania nr 2:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych upoważniające do kierowania robotami o charakterze objętym przedmiotem zamówienia wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

a) Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia".
b) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.
c) W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną cześć zamówienia odpowiedni warunek będzie rozpatrywany dla każdej części osobno.


Dla zadania nr 1:

Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
b) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
1.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Dla zadania 2:

Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
b) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
2.3 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zadanie nr 1 –Najniższa Cena -100 pkt
Zadanie nr 2 – Najniższa Cena - 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-10-11 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-10-11 o godz. 09:10


12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
Data publikacji: 2007-09-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl