Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont dróg gminnychPowrót

WYNIK PRZETARGU

Wynik przetargu na remont dróg gminnych

_____________________________________________

UG 3411/PN/13/07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 18.09.2007r , nr ogłoszenia: 170227)


Wójt Gminy Oświęcim
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont dróg gminnych


Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2

Termin wykonania zamówienia : 23.11.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-10-09 do godz. 10:00.

Otwarcie nastąpi w dniu 2007-10-09 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót min. 36 miesięcy

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Projekt techniczny Przecznica Swietlicowa.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot ul. Swietlicowa.pdf
Plik do pobrania: przekoj Swietlicowa.jpg
Plik do pobrania: sytuacja - Swietlicowa.jpg
Plik do pobrania: Przedmiar robot ul. Przecznica.pdf
Plik do pobrania: przekroj Przecznica.jpg
Plik do pobrania: sytuacja - Przecznica.jpg
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl