Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Nawojowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowPowrót


Nawojowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika

Numer ogłoszenia: 191313 - 2007; data zamieszczenia: 11.10.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 166472 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w km 71+747 do 72+305 i w km 73+730 do 75+042 strona lewa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w km 71+747 do 72+305 i w km 73+730 do 75+042 strona lewa.
Zakres opracowania obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlanego (w 6 egzemplarzach):
a. remont chodnika wraz z przebudową kanalizacji opadowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania drogi krajowej i drogi powiatowej Nawojowa - Poręba Mała - prawa strona;
b. budowa chodnika na odcinku jak wyżej - lewa strona;
c. budowa chodnika na odcinku od istniejącej stacji paliw do mostu na potoku Homerka- strona lewa.
2) Opracowanie kosztorysów inwestorskich szczegółowych dla poszczególnych zakresów (w 4 egzemplarzach);
3) Opracowanie przedmiarów robót dla poszczególnych zakresów (w 4 egzemplarzach);
4) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Projekt budowlany, kosztorysy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Zamawiający dysponuje mapami sytuacyjno - wysokościowymi do celów projektowych w skali 1:500.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 35000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowa PRO-KON Janusz Gancarczyk, ul. Wiśniowieckiego 71 A, 33-335 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 33500

Oferta z najniższą ceną: 33500 / oferta z najwyższą ceną: 62500

Waluta: PLN.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice – Nowy Sącz – Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w km 71+747 do 72+305 i w km 73+730 do 75+042 strona lewa”.

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:
- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Pana Janusza Gancarczyka właściciela Pracowni Projektowej „PRO-KON” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 71 A.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty 1 - Pracownia Projektowa „PRO-KON” Janusz Gancarczyk 33-300 Nowy Sączul. Wiśniowieckiego 71 A- Liczba punktów w kryterium cena -100 pkt, Razem liczba punktów-100 pkt
Nr oferty 2 - Olszowski Andrzej Józef Usługi projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty drogowe, Mostowe i Budowlane33-300 Nowy Sączul. Dożynkowa 20b- Liczba punktów w kryterium cena - 54, Razem liczba punktów-54Nawojowa: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w km 71+747 do 72+305 i w km 73+730 do 75+042 strona lewa.

Numer ogłoszenia: 166472 - 2007; data zamieszczenia: 13.09.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa, 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w km 71+747 do 72+305 i w km 73+730 do 75+042 strona lewa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Remont chodnika z przebudową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi krajowej nr 75 Branice - Nowy Sącz - Granica Państwa w miejscowości Nawojowa w km 71+747 do km 72+347 strona prawa oraz budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w km 71+747 do 72+305 i w km 73+730 do 75+042 strona lewa.
Zakres opracowania obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlanego (w 6 egzemplarzach):
a) remont chodnika wraz z przebudową kanalizacji opadowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania drogi krajowej i drogi powiatowej Nawojowa - Poręba Mała - prawa strona;
b) budowa chodnika na odcinku jak wyżej - lewa strona;
c) budowa chodnika na odcinku od istniejącej stacji paliw do mostu na potoku Homerka- strona lewa.
2) Opracowanie kosztorysów inwestorskich szczegółowych dla poszczególnych zakresów (w 4 egzemplarzach);
3) Opracowanie przedmiarów robót dla poszczególnych zakresów (w 4 egzemplarzach);
4) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń instytucji, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Projekt budowlany, kosztorysy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Zamawiający dysponuje mapami sytuacyjno - wysokościowymi do celów projektowych w skali 1:500.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
- Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

2.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
a) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Pzp.

1.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
1.2 W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
b) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz.605).
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl w dziale gospodarka
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa
33-335 Nawojowa 313.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data publikacji: 2007-09-13
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl