Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w GrojcuPowrót

Wyniki przetargu:
Pismo: UG 3411/PN/12/07 Oświęcim dnia: 2007-10-02

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowaniaSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu,

UZASADNIENIE


W dniu 02.10.2007r. do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta w postępowaniu na Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu. W związku z powyższym Zamawiający był zmuszony unieważnić niniejsze postępowanie.

/-/ Zamawiający

____________________________________________


UG 3411/PN/12/07

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 11.09.2007, nr ogłoszenia: 163537)


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu


Wspólny Słownik Zamówień: 45233222-1

Termin wykonania zamówienia : 31.10.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium


Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Piotr Kraj - inspektor tel. (033) 844 95 51

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-10-02 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-10-02 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) - 100%


Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:

Plik do pobrania: SWIZ
Plik do pobrania: Oświadczenie
Plik do pobrania: Zobowiązanie
Plik do pobrania: Formularz ofertowy
Plik do pobrania: Wzor umowy


Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: ZAKRES PRAC.jpg
Plik do pobrania: przedmiar robot.jpg
Plik do pobrania: projekt 1.jpg
Plik do pobrania: projekt 2.jpg
Plik do pobrania: projekt 3.jpg
Plik do pobrania: projekt 4.jpg
Plik do pobrania: projekt 5.jpg
Plik do pobrania: projekt 6.jpg
Plik do pobrania: projekt 7.jpg
Plik do pobrania: projekt 8.jpg
Plik do pobrania: projekt 9.jpg
Plik do pobrania: projekt 10.jpg
Plik do pobrania: projekt 11.jpg
Plik do pobrania: projekt 12.jpg
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl