Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008Powrót

Czernica, dnia 11.09.2007r.
L.dz. 341/P-44/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/2008
Kod wg CPV – 23.12.21.00-9
2. Rodzaj zamówienia: dostawy
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
d)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej, działalności gospodarczej i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
e)spełniają wymagania określone w SIWZ.
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty z zestawieniem Nr1 (załącznik nr 2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) koncesje, zezwolenia, licencje, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek ich posiadania na podjęcie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
4) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp (załącznik nr 3)
5) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 4),
6) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika,
7) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia (każda), z podaniem wartości netto dostaw, zakresu dostaw, daty i miejsca dostaw (załącznik nr 5),
9) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie,
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
12) aktualny cennik producenta oleju opałowego, od którego dostawca będzie pobierał olej opałowy.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
10.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
11.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć (nieodpłatnie) w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 (pokój nr 28) w godzinach 9:00-14:00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2008r.
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 25.09.2007r. do godz. 10:00
16.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 25.09.2007r. o godz. 10:15
17.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
19.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jadwiga Michalak
– tel. 071/318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (w godzinach 9:00 do 14:00).
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 163223-2007Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP nr 136223-2007
Data publikacji: 2007-09-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: --
Odrzucono ofert: --
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Czernica, dnia 3 października 2007r. L.dz. 341/P-44/02/2007
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Część I
Na podstawie art. 93 ust. l pkt 5 w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 164, póz. 1163 ze zm. ) Wójt Gminy Czernica uprzejmie informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2007/20008 "
zostało unieważnione
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jedynym kryterium oceny ofert była cena. Dnia 25 września 2007r. zostały złożone dwie oferty z jednakową najniższą ceną brutto:
a) oferta Nr 3 przez „ PETROL" Spółka z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich ( kod pocztowy 55-080 Kąty Wrocławskie) przy ulicy l -go Maja 90 z ceną brutto - 231 840,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) oferta Nr 5 przez KDM Spółka z o.o. z siedzibą w Porajowie przy ulicy Mostowej l, ( kod pocztowy 59-921 Sieniawka ) z ceną brutto - 231 840,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wobec powyższego nie można było dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.
Pismem Wójta Gminy Czernica z dnia 27 września 2007r. wezwano obu dostawców do
złożenia ofert dodatkowych.
Dnia 02.10.2007r. obie firmy złożyły oferty dodatkowe o takiej samej cenie brutto
(231 840,00 zł) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. l pkt 5, ( zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie )
Cześć II
Zgodnie z art. 180 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 dni od dnia, w którym uzyskali Państwo lub mogli Państwo uzyskać informację o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
Do wiadomości:
1. WROPOL ENGINEERING , Lutynia, ul. Wróblowicka 3, 55-330 Miękinia
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ALICJA" Spółka z o.o., ul. Kurpińskiego 15, 63-911 Rawicz-Sarnowa
3. „ PETROL" Spółka z o.o., ul. l-go Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
4. „ EKORIM" Spółka z o.o., ul. Swojczycka 32, 51-501 Wrocław
5. KDM Spółka z o.o. Porajów, ul. Mostowa l, 59 -921 Sieniawka
6. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 7.strona internetowa www.czernica.iap.pl

Plik do pobrania: SIWZ dostawa oleju opałowego.doc
Plik do pobrania: unieważnienie.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl