Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na :"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Słowackiego, Powstania Warszawskiego Goliana,Legionów ,Sienkiewicza w Wieliczce"Powrót

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku 6-tym pod tekstem ogłoszenia


Wieliczka 6.09.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na :"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Słowackiego, Powstania Warszawskiego Goliana,Legionów ,Sienkiewicza w Wieliczce"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic :

1. ul. Słowackiego przejście dla pieszych rejon IPN
2. Sikorskiego-Powstania Warszawskiego-Goliana
3. Goliana-Legionów -Sienkiewicza w Wieliczce ”

W zakres objęty niniejszym zleceniem wchodzi:

montaż sterownika sygnalizacji
montaż wysięgników i masztów sygnalizacji wraz z sygnalizatorami
budowę sygnalizacji kablowej
montaż systemu video-detekcji
koordynacja sygnalizacji z istniejącymi sygnalizacjami
wykonanie docelowego oznakowania poziomowego i pionowego
wykonanie przyłącza energetycznego

prace budowlane CPV : 45233140-2
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 60 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. Warunek ten zostanie spełniony poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 150 000 zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Słowackiego, Powstania Warszawskiego Goliana,Legionów ,Sienkiewicza w Wieliczce ”
Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2007 r do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2007 r o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Elżbieta Kłapa


Data publikacji: 2007-09-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sygnalizacji świetlnejna skrzyżowaniu ulic: Słowackiego,Powstania Warszawskiego,Goliana,Legionów,Sienkiewicza w Wieliczce "


W ww. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM” Alicja Czuba 30-443 Kraków, ul. Jugowicka 12

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadającą najniższą cenę wykonania zamówienia.

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY


Dnia 18.10.2007 zawarto umowę w trybie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na:” Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego,Powstania Warszawskiego,Goliana,Legionów,Sienkiewicza w Wieliczce”

Umowa została zawarta z:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „ALTUM” Alicja Czuba 30-443 Kraków ul. Jugowicka 12 na kwotę brutto 713.578 zł słownie : siedemset trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100

Plik do pobrania: SIWZ budowa sygnalizacji centrum miasta.pdf
Plik do pobrania: sygnalizacja Goliana Legionów Sienkieiwcza.zip
Plik do pobrania: sygnalizacja Słowackiego IPN.zip
Plik do pobrania: sygnalizacja PowstWarszawskiego Sikorskiego Goliana-projekty.zip
Plik do pobrania: sygnalizacja PowstWarszawskiegoSikorskiego Goliana-specyfikacje.zip
Plik do pobrania: modyfikacja SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl