Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce"Powrót

Wieliczka 05.09.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16
telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .
Określenie przedmiotu zamówienia :

"Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce"

Roboty budowlane polegające na remoncie istniejącego chodnika o szer 2,0 m na długości 578 mb. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej. Odprowadzenie wód powierzchniowych poprzez istniejącą kanalizację ściekową.
drogowe prace budowlane CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 50 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlane,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , ze roboty te zostały wykonane należycie. Warunek ten zostanie spełniony poprzez udokumentowanie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej
o wartości 80 000 zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 w Wieliczce "

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2007 r do godz.9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2007 r o godz.10.00 w siedzibie zamawiającego:
UMiG Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bernadetta Matoga


Data publikacji: 2007-09-07


Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 279 548,37 zł
Cena najdrozszej: -


W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o. 30 – 701 Kraków
ul. Zabłocie 21 jako najkorzystniejszą z kwotą brutto za całość zadania 279 548,37 zł .

Plik do pobrania: specyfikacja-chodnik.pdf
Plik do pobrania: STWIO - Wieliczka_rem.pdf
Plik do pobrania: Pr_Wieliczka_rem.pdf
Plik do pobrania: Ot_Wieliczka_rem.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl