Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na budowę świetlicy środowiskowej w Lednicy GornejPowrót

Wieliczka, dn.26.09.2007r.

WI-2228/3/07-2

Dot. Przetargu na: ”Budowę świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej”

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.09.2007r. wpłynęły pytania dot. w/w przetargu.
W związku z tym Zamawiający zamieszcza treść pytań oraz odpowiedzi.
PYTANIE
W poz. 6.3 przedmiaru przyjęto materiał „urobek ziemny” w ilości 987 m3, czy należy
przez to rozumieć zakup 987 m3 ziemi, czy też wywóz ziemi powstałej z wykopów na
terenie budowy?
ODPOWIEDŹ
Należy założyć dowóz materiałów nasypowych do wykonania nasypów.
„Urobek ziemny” w punkcie 6.3 przedmiaru należy traktować jako zakup i dowóz materiału.

============================================

Wieliczka, dn.24.09.2007r.


WI-2228/3/07-2

Dot. Przetargu na: ”Budowę świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej”

Uprzejmie informuję, że w dniu 20.09.2007r. wpłynęły pytania dot. w/w przetargu.
W związku z tym Zamawiający zamieszcza treść pytań oraz odpowiedzi.

PYTANIA
W przedmiarze na roboty j.w. stanowiące załączniki do SIWZ stwierdzono następujące rozbieżności w stosunku do projektu technicznego :
Roboty stanu surowego :
a/ poz.4.7 – obróbki blacharskie o szer.do 25 cm – w ostatnim członie obmiaru
pozycji jest błąd – jest : (0,9+0,6)*0*0,33 ; winno być : (0,9+0,6)*
2*0,33.
b/ poz.4.8 – pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w akuszach –
w zestawieniu materiałów do pozycji przyjęto blachę dachową
Lindab Pannan Lpa, a z PT wynika, że winna to być dachówka
w panelach typ Decra Classic firmy Icopal w kolorze „teak”.
Jeżeli do wyceny należy przyjąć panele dachówkowe Decra, to
należy zmienić opisy do wszystkich zaliczonych pozycji na montaż
obróbek, gąsiorów, okien połąciowych itp akcesoriów dekarskich,
gdyż należy zastosować kompletny system dachowy Decra
( firma Icopal na ten system daje 30-letnią gwarancję, która
obejmuje całość pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi
akcesoriami)
c/ poz.4.12 – rynny dachowe z PCV fi 15 cm – z PT wynika, że rynny są
o średnicy 13 cm
d/ poz.4.13 – rury spustowe fi 10, i 11 cm – w zestawieniu materiałów do
pozycji przyjęto średnicę 11 cm a z PT wynika,że rury mają być
o średnicy 10 cm
e/ poz.4.17 – brak zaliczenia 1 szt ławy kominiarskiej o dł. 1,0 m, i szer.0,25 m
( przy trzonie spalinowo-wentylacyjnym)
f/ poz. 5.3 – drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne – zaliczono w przedmiarze
4 szt drzwi o wym. 1,0*2,15 m = 8,60m2, a winno być 5 szt
w ilości 10,75 m2
f/ brak zaliczenia wykonania wentylacji z pomieszczeń sanitarnych i gastrono-
micznych oraz ich wyprowadzenia ponad dach – czy te roboty wykonane
będą wraz ze stanem wykończeniowym i wykonane zostaną przebicia przez
dach
Ścianki działowe i sufity podwieszane gipsowo-kartonowe :
a/ poz.1.4 – sufit w systemie Knauf D.112 z płyt gipsowo-kartonowych
dwuwarstwowy – w zestawieniu materiałów do pozycji przyjęto
płytę gipsowo-kartonową GKB 12,5 mm HRAK f-my KNAUF
a z PT wynika,że sufity podwieszane są z płyt gipsowo-kartono-
wych CASOPRANO f-my Rigips. Jeżeli należy przyjąć do
wyceny sufit kasetonowych to proszę określić rodzaj płyt
( f-ma rigips produkuje 21 typów płyt Casoprano o grub. 8 mm,
9 mm i 9,5 mm
b/ poz.1.5 – izolacje cieplne i przeciwdżwiękowe z płyt z wełny mineralnej
grub. 18 cm – w przedmiarze zastosowano normę jak dla
jednej warstwy płyt o grubości 18 cm a z PT wynika, że winny
to być dwie warstwy płyt układane mijankowo, więc należałoby
doliczyć dopłatę za ułożenie drugiej warstwy


ODPOWIEDZI

Roboty stanu surowego:
Ad.a) p.4.7 Właściwy obmiar w poz. 4.7 to 53,168 m2 (winno być (0,9+0,6)x2x0,33)
Ad.b) Należy wycenić blachodachówkę Decra Classic firmy Icopal, reszta pozostaje bez zmian.
Ad.c) p.4.12. Do wykonania rynien z PCV należy przyjąć jeden system o średnicy rynny fi 150.
Ad.d) p.4.13. Do wykonania rur spustowych z PCV należy przyjąć jeden system o średnicy rury fi 10 cm.
Ad.e) p.4.17. Podstawa poz.tj. KNR 1901/430/2 jest użyta jako analogia z dopisanym materiałem "ława kominiarska" szt. 1 w kol. "opis pozycji.." (patrz przedmiar)
Ad.f) p.5.3. W poz.5.3. jest ujęte czworo drzwi zewnętrznych zaś poz.5.5 uwzględnia drzwi zewnętrzne do kotłowni jako przeciwpożarowe stalowe EI 30.
Ad.g) Wentylacja z pomieszczeń sanitarnych i gastronomicznych oraz ich wyprowadzenie ponad dach będą wykonane w ramach prac wykończeniowych.
 
Ścianki działowe i sufity podwieszane:
 Ad.a) Należy przyjąć płyty CASOPRANO RIGIPS 60x60 na rysunku przekroju podano typ CASOROC KRAWEDŹ A grub. 8 mm na konstrukcji sufitu podwieszanego wg Rigips nr Kat. 4.07.07- T-24.
Ad.b) Należy przyjąć mijankowo i doliczyć dopłatę za ułożenie drugiej warstwy na podstawie KNR 202-613-4 w ilości 161,99 m2 z wykreśleniem pozycji materiał: "Płyta z wełny mineralnej" (materiał ujęty w całości w pozycji 1.5 kosztorysu).
Proszę zobaczyć:
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/05_karty_techniczne/files/casoroc.pdf

----------------------------------------------------------------------------------
WI-2228/3/07-2

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
"Budowa świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej"

Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wieliczka.eu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa jednokondygnacyjnego budynku, nakrytego dachem wielospadowym wraz ze stolarką zewnętrzną okienną i drzwiową - stan surowy.
Dane budynku:
- pow. zabudowy 410,19 m2
- pow. całkowita 410,19 m2
- pow. użytkowa 362,01 m2
- kubatura 2091,97 m3
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
CPV : 4500 0000-7, 45100000-8, 45200000-9, 4526 0000-7

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4.Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: październik 2007r.
- zakończenie: wrzesień 2008r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
5.1. spełniać wymogi określone w art.22 ust.1 uPzp - należy udokumentować wykonanie co najmniej 1 obiektu kubaturowego o wartości robót co najmniej 300 tysięcy złotych
5.2 nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp
5.3 spełnić warunki określone w SIWZ
5.4 udzielić 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru
końcowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

6. Wymagania dotyczące wadium.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000zł (słownie:pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 28.09.2007 r. do godz. 10 30

7. Kryteria oceny ofert- cena 100%

8.Termin składania ofert: do dnia 28.09.2007r. godz. 10 30 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1

9.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

10.Termin otwarcia ofert: 28.09. 2007 godz. 10 40 w sali Magistrat, Wieliczka, ul. Powstania
Warszawskiego 1

11. Informacji na temat przetargu udziela: Maria Woźniak, Dorota Męka, tel. (012) 278-23-66,
289-00-68, Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. nr 7, w godz. 8°° - 16°°,
fax (012) 289-32-00.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2007r.Wieliczka, dnia 07.09 .2007 r.

PROJEKT LEDNICA GÓRNA


Data publikacji: 2007-09-07

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 8
Odrzucono ofert: 4
Cena najtanszej: 587 577,00 zł
Cena najdrozszej: -


WI-2228/3/07-2 Wieliczka, dn.16.10.2007r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej”

Zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD” , Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska na kwotę brutto 587 577,00 zł.
Cena była jedynym kryterium wyboru oferty, oferta otrzymała 100 punktów.

Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy łączna liczba pkt w kryterium cena
1 „DORXBUD” Firma Usługowo-Handlowa Kożuch Jan
Trąbki 256, 32-020 Wieliczka - Oferta odrzucona
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „REMAD” Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. Drogowców 7 - 76,02 pkt.
3 Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy 34-603 Ujanowice 109 - 99,96 pkt.
4 Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany Jan Palej, 32-700 Bochnia, ul. Łany 15 - 90,64 pkt.
5 P.P.H.U. „PORĘBSKI” Świniarsko 70, 33-395 Chełmiec - Oferta odrzucona
6 Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD” , Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska - 100,00 pkt.
7 „SAMSON” Kompleksowa Realizacja Inwestycji Budowlanych, 33-100 Tarnów, ul. Spokojna 22 - Oferta odrzucona
8 Firma Usługowa „PATULSKI I SYNOWIE”
32-800 Brzesko, ul. Sobieskiego 7a - Oferta odrzucona


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Zal.1 - karta tytulowa.pdf
Plik do pobrania: Zal.2 - osw. art 22.pdf
Plik do pobrania: Zal.5 - osw. o gwarancji.pdf
Plik do pobrania: Umowa - projekt.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar - stan surowy.PDF
Plik do pobrania: Przedmiar - ścianki działowe i sufity.PDF
Plik do pobrania: Specyfikacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl