Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie"Powrót

WI-2228/18/05/07-3

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
na zadanie:
"Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie"

Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wieliczka.eu

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- budowa 2 boisk sportowych: jednego o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym.
13,0x 24,0m i drugiego o nawierzchni z tartanu o wym.9,0x18,0m wraz z wyposażeniem
w słupki do siatkówki i koszykówki,
-budowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego,
-budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi oraz chodników z kostki brukowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
CPV :
4500 0000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

4.Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie: październik 2007r.
- zakończenie: czerwiec 2008r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu :
5.1. spełniać wymogi określone w art.22 ust.1 uPzp
5.2 nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp
5.3 spełnić warunki określone w SIWZ
5.4 udzielić 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: spełnia / nie spełnia.

6. Wymagania dotyczące wadium.
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione do dnia 28.09.2007 r. do godz. 10:50

7.Kryteria oceny ofert- cena 100%

8.Termin składania ofert: do dnia 28.09.2007r. godz. 10:50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1

9.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

10.Termin otwarcia ofert: 28.09. 2007 godz. 11:00 w sali Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1

11. Informacje na temat przetargu udziela: Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66,
278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°°
fax (012) 289-32-00.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2007r.Wieliczka, dnia 06.09.2007 r.


Data publikacji: 2007-09-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ------------------
Odrzucono ofert: --------------
Cena najtanszej: ---------------
Cena najdrozszej: -------------


WI-2228/18/05/07-3


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego pn.
"Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie”
Zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zmianami) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD”, 30-349 Kraków, ul.Miłkowskiego 3/301 na kwotę 584 650,64 zł. Cena była jedynym kryterium wyboru oferty, oferta otrzymała
100 punktów.

Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawców
łączna liczba pkt w kryterium cena
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD”
30-349 Kraków, ul. Miłkowskiego 3/301
100
2. Przedsiębiorstwo Robót Budolanych „OLEXBUD”
Kąty 95, 32-862 Porąbka Iwkowska
oferta odrzucona
3. Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych Józef Irzyk
32-400 Myślenice, ul.Słowackiego 74
76,07
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TYGRYS”
32-089 Wielka Wieś , Biały Kościół 215
87,56
5. „DROGOP-2” Sp. z o.o.32-120 Nowe Brzesko, Mniszów 12
74,84
6. „SAMSON” Kompleksowa Realizacji Inwestycji Budowlanych 33-100 Tarnów, ul.Spokojna 22
80,77Wieliczka, 05.10.2007r.
Plik do pobrania: plan sytuacyjny.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: schemat ogrodzenia.pdf
Plik do pobrania: SIWZ modernizacja WW -.pdf
Plik do pobrania: projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: opis boisk.pdf
Plik do pobrania: Zal.1- karta tytulowa.pdf
Plik do pobrania: Zal.2 - osw.art 22.pdf
Plik do pobrania: Zal.4 - osw. o gwarancji.pdf
Plik do pobrania: Zal.7 - osw. o podwykonawcach.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl