Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I.Powrót

Zembrzyce: Pełnienie roli Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I.

Numer ogłoszenia: 159681 - 2007; data zamieszczenia:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Podstawowe obowiązki Inwestora Zastępczego w trakcie prowadzenia robót budowlano - montażowych polegają na : - obowiązek powoływania do pełnienia czynności związanych z realizacją umowy osób posiadających odpowiednio uprawnienia lub kwalifikacje do ich wykonania,
- składania sprawozdań finansowo-rzeczowych,
- wymóg dochodzenia i wyegzekwowania roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac, robót budowlanych i dostaw wykonywanych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz niedopuszczenia do ich przedawnienia,
- weryfikacja dokumentacji projektowej i wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych wad,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane,
- składania comiesięcznej sprawozdawczości finansowej i rzeczowej z realizacji umowy, w zakresie poniesionych kosztów oraz przewidywanych na kolejny miesiąc wydatków, do 10 dnia każdego miesiąca,
- rozliczania z zawartych umów z wykonawcami robót budowlano-montażowych,
- udział w przekazaniu wykonawcy placu budowy,
- przejęciu od wykonawcy planu płatności po uprzednim jego uzgodnieniu z Gminą,
- ogólnym nadzorze nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem,
- stałym uczestnictwie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,
- wydawaniu zgody na wykonanie robót dodatkowych po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym,
- podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu,
- prowadzeniu nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym,
- stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzez Zamawiającego, - współpracy nadzorem autorskim,
- prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją programów i pozyskanych środków,
- opracowaniu raportów okresowych i raportu końcowego dla przedmiotowej inwestycji

Roboty budowlane polegać będą na budowie sieci wodociągowej (Pedn160mm-Pedn110mm łączna długość ok. 6,3 km,) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna PVCdn250mm - PVCdn200mm łączna długość ok. 3,6 km, sieć ciśnieniowa Pedn110mm-Pedn90mm łączna długość ok 2,5 km, 11szt. pompowni).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.20.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty.

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.3 SIWZ.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne:
a) w ciągu ostatnich 3 lat pełnił role Inwestora Zastępczego na inwestycjach z dziedziny ochrony środowiska tj. :
1) łącznie co najmniej 19 km sieci wodociągowej w tym co najmniej na jednym zadaniu zakres nie mniejszy niż 6,3 km sieci wodociągowej,
2) łącznie co najmniej 18 km sieci kanalizacyjnej w tym co najmniej na jednym zadaniu zakres nie mniejszy niż 6,1 km sieci kanalizacyjnej

Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymagany zakres może być spełniony na jednym zadaniu lub na kilku zadaniach łącznie.

Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów określonych w punkcie 8.4, 8.5. SIWZ.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty.

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu określonego w punkcie 8.6. SIWZ.

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Pkt 8.2. SIWZ - Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

Pkt. 8.3. SIWZ - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Pkt. 8.4. SIWZ - Dane dotyczące podwykonawców wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

Pkt. 8.5. SIWZ - Wykaz wykonanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Pkt. 8.6. SIWZ - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce Koszt SIWZ w wersji papierowej wynosi 400 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2007 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2007-09-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z przyczyny nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.




Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Projekt Tarnawa Dolna str 1-52.rar
Plik do pobrania: Projekt Tarnawa Dolna str 53 - 71.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - plansze cz 1.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - plansze cz 2.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - profile cz 1.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - profile cz 2.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - profile cz 3.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl