Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa; odbudowa drogi gminnej nr 3510 Nowakówka".Powrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa – odbudowa drogi gminnej nr 3510 Nowakówka".:
Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne – odbudowa korpusu drogi, kopanie rowów,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (żwir),
- górna warstwa podbudowy z tłucznia,
- nawierzchnia asfaltowa gr. 5 cm,
- obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50m),
- zabezpieczenie rowów betonowymi korytkami ściekowymi,
- przepusty w przekroju poprzecznym drogi,
- przepusty pod zjazdami.
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia : 16 listopada 2007 r.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP;
2)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy robót drogowych i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
3)wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie budowy lub remontu dróg (wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych), o wartości nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
4)wykonali w/w prace należycie,
5)posiadają potencjał techniczny tj. sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.
6)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7)zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2,3, 4,5 ust. 2 pkt. 1, 3, 5,6 i ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 71 z dnia 21 kwietnia 2004 r., poz. 645).
8)oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 3 (II piętro) . Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowości Ropa – odbudowa drogi gminnej nr 3510 Nowakówka"
Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2007 r. o godz. 9 30 .
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 26.09.2007 r. o godz. 10 00 .
15. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 26.10.2007 r.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).

Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda

Data publikacji: 2007-09-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 295.503,00 (netto)
Cena najdrozszej: 295.503,00 (netto)


Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Plik do pobrania: SIWZ- Odbudowa drog-2007-3-RG.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl