Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni betonowych.Powrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30.000 EURO.

Gmina Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl,
e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, ogłasza przetarg nieograniczony na remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowych w ramach zadania "usuwanie skutków powodzi" w następujących miejscowościach: Krużlowa Niżna, Stara Wieś, Polna, Ptaszkowa,Kąclowa. (PKWiU: 45.23.1)
Miejsce realizacji : Teren Gminy Grybów.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
i wariantowych.
Wymagany termin realizacji: 30 września 2003 rok.
Wadium: 3000 PLN.
Kryteria wyboru ofert: cena - 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, Inwestycje nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza wynosi 10 PLN.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, tel. 0....18 4450029.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat, pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 2003.05.06
o godz.9.45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2003.05.06 o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, sala posiedzeń, pok nr 3.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art.22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, m.in.:
-wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat betonowych nawierzchni drogowych, placów betonowych - wykonanych z masy betonowej, o minimalnej łącznej wartości nie mniejszej niż wartość nawierzchni drogowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.Data publikacji: 2003-04-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl