Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I - główne kolektoryPowrót

Zembrzyce: Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I - główne kolektory
Numer ogłoszenia: 158626 - 2007; data zamieszczenia: 05.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II - Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I - główne kolektory.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie składa się z sieci wodociągowej (Pedn160mm-Pedn110mm łączna długość ok. 6,3 km,) oraz sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna PVCdn250mm - PVCdn200mm łączna długość ok. 3,6 km, sieć ciśnieniowa Pedn110mm-Pedn90mm łączna długość ok 2,5 km, 11szt. pompowni).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Sucha Beskidzka nr konta 8981 2800 0500 0004 6220 0000 70
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek zamawiającego najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień składania ofert.
Wadium wnoszone w formach określonych w punktach b - e należy złożyć w oryginale w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert a do oferty dowód wniesienia.
Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust.5 ustawy PZP.
Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art.46 ustawy PZP..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy.
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz zawartości merytorycznej oferty.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.3.SIWZ.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym spełnia minimalne warunki kwalifikacyjne polegające na tym , że :
a) w ciągu ostatnich 5 lat wykonał :
1) łącznie co najmniej 19 km sieci wodociągowej w tym co najmniej na jednym zadaniu zakres nie mniejszy niż 6,3 km sieci wodociągowej,
2) łącznie co najmniej 18 km sieci kanalizacyjnej w tym co najmniej na jednym zadaniu zakres nie mniejszy niż 6,1 km sieci kanalizacyjnej,
3) co najmniej 11 sztuk pompowni kanalizacyjnych,
4) łącznie co najmniej 400 m przewiertów sterowanych w tym co najmniej jeden o minimalnej długości 90 m
Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wymagany zakres może być spełniony na jednym zadaniu lub na kilku zadaniach łącznie stosownie do postawionego warunku.
b) dysponuje osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w ilości co najmniej:
-2 osoby z uprawnieniami budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Wszystkie osoby muszą mieć aktualny wpis do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.
Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów określonych w punkcie 8.4, 8.5, 8.7. SIWZ.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym spełnia minimalny warunek kwalifikacyjny :
- posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2,5 mln zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ tj. oświadczenia wykonawcy oraz dokumentu określonego w punkcie 8.6. SIWZ.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie podstawie dokumentu określonego w punkcie 8.8. SIWZ

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Pkt. 8.2. SIWZ - Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) oraz warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Pkt. 8.3.SIWZ - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Pkt. 8.4. SIWZ - Dane dotyczące podwykonawców wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.
Pkt. 8.5. SIWZ - Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z kopiami właściwych uprawnień oraz kopiami zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych wg załącznika nr 4 do SIWZ.
Pkt. 8.6. SIWZ - Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pkt. 8.7. SIWZ - Wykaz wykonanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, z załączeniem dokumentów potwierdzającymi ich należyte wykonanie . Należy zwrócić uwagę aby dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia informowały o wykonaniu wymaganych w punkcie 7.3 a) zakresów prac.
Pkt. 8.8. SIWZ - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Zembrzyce
Zembrzyce 540
34-210 Zembrzyce
Koszt SIWZ w wersji papierowej wynosi 400 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2007 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce Zembrzyce nr 540 34-210 Zembrzyce pokój nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2007-09-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 4.931.927,40 zł brutto
Cena najdrozszej: 5.323.422,76 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I – główne kolektory”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Ochrona Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Projekt sanitacji Gminy Zembrzyce etap II – Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tarnawa Dolna Etap I – główne kolektory”

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę konsorcjum :

- (lider)TAD-BUD Sp. z o.o. Zbylitowska Góra Ul. Krakowska 1, 33-113 Zgłobice
- (członek) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Spółka z o.o. Ul. Starodąbrowska 20, 33-100 Tarnów
- (członek)Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „ELEKTROMEG”, Bolesław Budzik, ul. Towarowa 11, 33-100 Tarnów
za cenę netto 4.609.277,94 zł netto + należny podatek 7% VAT tj. brutto 4.931.927,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Konsorcjum przedstawiło ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 02 – Konsorcjum Firm :
- (lider) EKOINSTAL Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka

- (członek) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych INŻ.-BUD Sp. z o.o. ul. Chyszowska 12, 33-100 Tarnów

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00
02 92,64 92,64Zembrzyce, dnia 28.09.2007 r.

Plik do pobrania: Przedmiary +SST+SIWZ.rar
Plik do pobrania: BIOZ,Proj. Zagospodarowania Terenu,Dokumentacja Geotechniczna.rar
Plik do pobrania: Projekt Tarnawa Dolna str 1-52.rar
Plik do pobrania: Projekt Tarnawa Dolna str 53 - 71.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - plansze cz 1.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - plansze cz 2.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - profile cz 1.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - profile cz 2.rar
Plik do pobrania: Zdjęcia dokumentacji - profile cz 3.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl