Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 936.028 złotych Powrót

IOGK.341-20/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel. 0183317002, fax 018 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 936.028 złotych Kredyt przeznaczony będzie na odbudowę dróg po powodzi - kwota 177.294,65 złotych oraz wydatki nie znajdujace pokrycia w planowanych dochodach w 2007 roku - kwota 758.733,35 złotych.
CPV 66.13.00.00-0.
1) kwota kredytu 936.028 złotych
2) uruchomienie kredytu w dniu 27.09.2007 roku,
3) okres kredytowania 10 lat,
4) karencja w spłacie do 30.03.2008 roku,
5) spłata kapitału co kwartał: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia,
6) spłata I raty kapitałowej: 31.03.2008 roku,
7) spłata ostatniej raty kapitałowej 20.12.2017 roku,
8) raty kapitałowe w wysokości 23.400,75 złotych, ostatnia rata 23.398,75 złotych,
9) spłata odsetek co miesiąc – dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca,
10) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco,
11) żródło spłaty kredytu – dochody budżetu gminy,
12) możliwość zmiany terminu uruchomienia transz bez pobierania prowizji.
13) przelew na konto bieżące budżetu gminy Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002,
14) do ustalenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 03.09.2007 roku + stała marża banku.
15) Zadanie nie jest podzielone na części. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: 27.09.2007 roku do 20.12.2017 roku.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- „Oświadczenie Wykonawcy” - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.Wadium - nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać - Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 13.09.2007, godz.9,00.

10.2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 13.09.2007 roku o godz. 9,15 w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy


Niedźwiedź, dnia 05.09.2007 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek


zamieszczono w BZP, na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05.09.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-09-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 261202,26 złotych
Cena najdrozszej: 261202,26 złotych


Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, z siedzibą 34-730 Mszana Dolna, ul. Rynek 1 – Lider Konsorcjum i Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej z siedzibą 34-314 Łososina Dolna - Uczestnik konsorcjum.

Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 24.09.2007 roku.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Uchwały i informacje.zip
Plik do pobrania: Informacja o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl