Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi nr 59 w Pawlikowicach " - modyfikacja SIWZPowrót

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi nr 59 w Pawlikowicach”

Zmienia się:
przedmiar robót,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 pkt.4 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża się termin składania ofert do dnia 02.10.2007r do godz. 10.50 . Termin otwarcia ofer: 02.10.2007 r o godz. 11.00


Wieliczka, dnia 21.09.2007 r.


Odpowiedź na pytania do specyfikacji - /modyfikacja1/ - w załącznku 9-tym do ogłoszenia

Wieliczka 03.09.2007 r.O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi nr 59 w Pawlikowicach "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul.Limanowskiego 32, pokój 16, telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .
Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa istniejącej drogi nr 59 na odcinkach o długości 990,5 m i 80,8 m polegająca na: wykonaniu nakładki asfaltowej o szerokości pasa jezdni 3,0 m, przebudowie istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964, przebudową istniejącego przepustu rurowego o średnicy 300 na 600 oraz przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi
drogowe prace budowlane CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia- - I etap do kwoty 367 000 zł - 60 dni od podpisania umowy

- II etap - do 30.06.2008 r
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp,
spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym - 100 000 zł, stanowiącym przedmiot zamówienia - warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający nie pobiera wadium
Kryterium wyboru ofert - cena 100%.
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
" Przebudowa drogi nr 59 w Pawlikowicach "

Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2007 r do godz.10.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2007 r o godz.11.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bernadetta MatogaData publikacji: 2007-09-05


Plik do pobrania: SST- Pawlikowice.pdf
Plik do pobrania: przedmiar - Pawlikowice.pdf
Plik do pobrania: PZT-1.pdf
Plik do pobrania: PZT-2.pdf
Plik do pobrania: PZT-3.pdf
Plik do pobrania: SIWZ droga 59 Pawlikowicach.pdf
Plik do pobrania: Pawlikowice-przedmiar_po_modyfikacji.pdf
Plik do pobrania: Pawlikowice-SST_po_modyfikacji.pdf
Plik do pobrania: modyfikacja1.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl