Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica Powrót

Czernica, dnia 30.08.2007r.
L.dz. 341/P- 39/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Budowa linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Budowa linii kablowych nN zasilających oświetlenie uliczne w miejscowości Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica
Kod wg CPV – 45.23.10.00-5
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonawca dysponuje osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do
pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie wykonywania sieci i instalacji elektrycznych
i musi być ona wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
d) wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda z robót o wartości powyżej 100 000 PLN)
e) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7 ) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika budowy z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia (każda z robót o wartości powyżej 100 000 PLN netto ), z podaniem odbiorcy zadania, wartości netto robót, zakresu wykonanych robót, daty i miejsca wykonania zadania (załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN
11) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (załącznik nr 6)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 20,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 20.09.2007r. do godz. 11:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 20.09.2007r. o godz. 11:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jadwiga Michalak
– tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 153959-2007
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP nr 153959-2007
Data publikacji: 2007-08-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 108.124,94
Cena najdrozszej: 108.124,94


Wygrywajacy: ELTEL NETWORKS S.A.
Regon: 930527782
Wrzesińska 1b
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
Powiat
Wojewodztwo
Telefon: 071 333 75 83
Fax: 071 361 04 42
Adres www: www.eltelnetworks.com
Adres e-mail:
Cena oferty: 108.124,94 w tym VAT 19.497,94
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- oświetlenie drogowe.doc
Plik do pobrania: mapki.pdf
Plik do pobrania: przedmiar ul. polna,jesionowa,swierkowa,lesna.pdf
Plik do pobrania: przedmiar ul. lakowa, rubinowa.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- budowa linii Kamieniec Wrocławski.doc
Plik do pobrania: zestawienie materiałów ul. Polna.pdf
Plik do pobrania: zestawienie materiałów ul. Rubinowa.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl